Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet
Család-és Gyermekjóléti Központ

4 fő óvodai és iskolai szociális segítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 125.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodai, iskolai szociális segítő a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el a gyermekek családjával, a köznevelési intézmények pedagógusaival és más, segítő tevékenységet végző szakemberekkel szorosan együttműködve a Balassagyarmat járás területén működő óvodákban, általános és középiskolákban. Elősegíti a gyermekek tanulmányi kötelezettségeinek a teljesítését az egyéni képességek kibontakoztatását hátráltató tényezők feltárásával, a családot érintő problémák, nevelési konfliktusok feloldásával. Továbbá részt vesz a gyermekek veszélyeztetettségét kiszűrő jelzőrendszer működtetésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 Pályázati feltételek:

•         Főiskola, A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30) NM rendelet 2.sz.melléklete II.részében meghatározott felsőfokú szociális végzettség és szakképzettség,

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         a szociális/gyermekjóléti ellátó rendszerben szerzett szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz és motivációs levél, Iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata. Nyilatkozat arról, hogy a Pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárult. Nyilatkozatot arról, hogy a Pályázó nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság alatt. Három hónapnál nem régebbi hatósági (erkölcsi) bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gúth Melinda nyújt, a 06-20/420-7623 -os telefonszámon.