Balassagyarmat Város Önkormányzata a Balassagyarmat város közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására pályázatot ír ki az alábbiak szerint.

A pályázat kiírójának adatai:

Név: Balassagyarmat Város Önkormányzata

Cím: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 12.

Képviseli: Medvácz Lajos polgármester

Tel: (35) 505-925

E-mail: pmester@balassagyarmat.hu

Kapcsolattartó: Tunyoginé Dr Gálik Ágnes aljegyző

Tel.:      (35) 505 – 925

E-mail: galikagi@balassagyarmat.hu

A közszolgáltató feladata:

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgt.), a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI.29.) Korm. rendelet, Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(III.30.) rendelete és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései alapján a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás biztosítása Balassagyarmat város közigazgatási területén.

A közszolgáltatás megkezdésének tervezett időpontja:

  1. április 21.

A közszolgáltatás ellátásának tervezett időtartama:

1 év

Az ellenszolgáltatás kalkulálása, tájékoztató adatok:

A közszolgáltatásba bevont terület települési, földrajzi és közlekedési jellemzői:

A pályázatban foglalt szolgáltatással érintett terület Balassagyarmat város közigazgatási területe:

A központi városrész esetében a pályázati kiírás mellékletében megjelölt ingatlanok,

Nyírjes üdülőterület.

Az érintett területek kiépített önkormányzati- és országos közutakon megközelíthetők.

A közszolgáltatással érintett ingatlanok száma:        374

A közszolgáltatást igénybe vevő gazdálkodó szervezetek, intézmények száma:    41

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz várható mennyisége:

Az ürítési mennyiség a településen víziközmű szolgáltatást (közműves ivóvízellátás, és közműves szennyvízelvezetés és tisztítás) végző DMRV Zrt. által rendelkezésre bocsátott adatok alapján:

  1. 4000 m3/év.

A leürítés és ártalmatlanítás helye:

A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. által üzemeltetett, 2660 Balassagyarmat, Kóvári út 30. szám alatti városi szennyvíztisztító telep, a folyékony hulladék fogadó műtárgy.

Vízjogi üzemeltetési engedély száma:

érvényessége:                                                 2026. március 31.

A szennyvíztisztító telep tisztító kapacitása:

Hidraulikai terhelés:                                      4.500 m3/d

Szennyezőanyag-terhelés:                              2.025

33.750 LE

max. TFH 50 m3/d

A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. által érvényesített szippantott szennyvíz fogadási díj a mindenkori csatornahasználati díj háromszorosa, plusz az adott telepre érvényes mindenkori vízterhelési díj kétszerese.

Közszolgáltatási díj:

A települési nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért érvényesíthető díj egytényezős, mely Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(III.30.) rendelete szerint Ft/m3 egységnyi díjként került meghatározásra.

Az egységnyi díjtétel összege:

a közüzemi csatornahálózatba beköthető ingatlanok esetében:

840.00 Ft/m3 (A díj az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza.)

a közüzemi csatornahálózatba nem köthető ingatlanok esetében:

350.00 Ft/m3 (A díj az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza.)

Az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségének kiszámításánál az ingatlanon fogyasztott vízmennyiséget kell alapul venni.

Átalánydíjas vízfogyasztás esetén a keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége a háztartásba kiszámlázott vízmennyiség alapján számítandó.

Amennyiben az ingatlan a közműves ivóvízhálózatba nincs bekötve, az ingatlanról ténylegesen elszállított vízmennyiséget kell a díjfizetés alapjának tekinteni.

Természetes személy ingatlantulajdonos esetén a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről szóló 2013. évi CXIV. törvény rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

Lakossági települési nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz esetében a közműves csatornahálózattal el nem látott településrészekről beszállított mennyiség után a Magyar Köztársaság mindenkori éves költségvetéséről szóló törvény “normatív, kötött felhasználású támogatások” tárgyú melléklete szerint a “lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása” címen igényelhető támogatás összegével csökkenteni kell a Közszolgáltató lakossági fajlagos ráfordításait.

A közszolgáltatási díj kiegyenlítésére a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos között fennálló jogviszony alapján kerül sor. Az Önkormányzat a közszolgáltatónak a közszolgáltatás ellátásáért pénzbeli díjat nem fizet, illetve más ellenszolgáltatást nem nyújt.

Alkalmassági követelmények:

A pályázónak legkésőbb a közszolgáltatás megkezdésekor rendelkeznie kell a 455/2013. (XI.29.) Korm. rendeletben (továbbiakban: R.) foglaltak szerint:

a közszolgáltatás ellátásához szükséges – legalább telefon alapú – ügyfélszolgálattal és ügyeleti rendszerrel (R. 3. §. (2) )

a közszolgáltatás ellátásához szükséges, hatósági engedéllyel rendelkező járművel, a

szükséges berendezésekkel, eszközökkel (R. 4. §. (1) a.)

olyan, a tulajdonában, kezelésében vagy hatályos szerződéssel a bérleményében lévő, hatóságilag engedélyezett telephellyel, amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez szükséges járművek, gépek, berendezések és eszközök tárolására, valamint azok tisztítására, fertőtlenítésére engedéllyel rendelkező vállalkozással kötött szerződéssel, (R. 4. §. (1) b.)

olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás ellátása során esetlegesen keletkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek, (R. 4. §. (1) c.)

a közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú – köztisztasági munkagép- és járműkezelő településtisztasági szippantó gépkezelő szakképesítéssel rendelkező szakemberrel (R.4.§.(1)d.),

a nyilvántartási, információs, valamint adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozásához és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételekkel (R. 4. §. (1) d.).

A pályázatnak – adatokkal és leírásokkal alátámasztott módon – tartalmaznia kell:

A közszolgáltatás ellátásának módjára és szervezésére,

a közszolgáltatás teljesítése során alkalmazni tervezett járművekre, gépekre, felszerelésekre, eszközökre, berendezésekre,

a közszolgáltatás teljesítéséhez alkalmazni tervezett módszerekre, technológiákra és eljárásokra,

a közszolgáltatással összefüggő fejlesztések elvégzésére,

a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységek belső ellenőrzésének rendjére,

a fogyasztói érdekek érvényesülésének és védelmének biztosítékaira és módszereire,

a közszolgáltatás finanszírozásának feltételeire, módjára és a közszolgáltatás díjának meghatározására, valamint beszedésének módjára,

az ügyfélszolgálati és tájékoztatási, valamint a nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer működtetésére, valamint

a közszolgáltatás végzéséhez rendelkezésre álló szakember létszámra

vonatkozó javaslatot.

A pályázó tegyen ajánlatot a közszolgáltatás díjára, mely magába foglalja a szennyvíz begyűjtésének, szállításának és a kijelölt ártalmatlanító helyen való elhelyezésének díját is nettó összegben, Ft/m3 egységnyi díjtételben, költségelemzés alapján a Vgt 44/D §. (1)-(6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően készített díjkalkulációval, figyelemmel a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény előírásaira is.

A pályázónak csatolnia kell:

gazdasági társaság, egyéni cég esetén hiteles cégkivonatot,

egyéni vállalkozó esetén hiteles vállalkozói igazolványt,

a tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyek, egyéb okiratok másolati példányát.

A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg igazolnia kell, hogy:

rendelkezik a környezetbiztonságra, illetve a havária elhárításra vonatkozó – a

felügyeletet ellátó hatóság által jóváhagyott – tervvel,

megfelel a fentebb részletezett alkalmassági feltételeknek,

a felügyeletet ellátó hatóságnál a közszolgáltatót bejelentették.

Több ajánlattevő közös ajánlattétele esetén a közös ajánlatot benyújtó ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolandó szerződésükben rögzíteniük kell: ƒ

az együttműködésük részletes szabályait, feltételeit és biztosítékait, ƒ

a képviseletükben eljáró vállalkozás megnevezését és képviseleti meghatalmazását, valamint

az ajánlat tárgyát képező közszolgáltatási tevékenységek egymás közötti megosztását.

Közös ajánlat benyújtása esetén ajánlattevők jelöljék meg maguk közül azt a vállalkozást, amelyet – nyertességük esetén – a települési önkormányzat közszolgáltatónak minősít.

A pályázat beérkezésének határideje:

  1. március 20. napján 10.00 óra

A pályázat beérkezésének címe:

Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője

2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 12.

A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon szerepeljen a „Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése Balassagyarmat város közigazgatási területén” szöveg.

A pályázatok felbontásának helye és ideje:

  1. március 20. 10.00 óra, Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója.

A pályázatok elbírálása a pályázatok felbontását követő első Képviselő-testületi ülésen történik.

A képviselő-testület fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

Medvácz Lajos

polgármester