Balassagyarmat Város Önkormányzata  a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Madách Imre Városi Könyvtár

intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény munkájának irányítása, összehangolása, gondoskodás az intézmény működéséhez szükséges belső szabályzatok elkészítéséről, előterjesztéséről, betartásáról; az intézmény képviseletének ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval, társintézményekkel, társadalmi szervezetekkel.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók

Pályázati feltételek:  Főiskola, szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfok végzettség és szakképzettség, valamint OKJ szerinti segédkönyvtáros szakképesítés,  végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, a magasabb vezetői beosztás ellátására a megbízást megelőzően az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII törvény szerinti vagyonnyilatkozat tétel,  cselekvőképesség, büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző nyújt, a 0635/505-925 -os telefonszámon.