„Amikor József bátyjai látták, hogy meghalt az apjuk, így tanakodtak: Hátha József bosszút forral ellenünk, és megfizet most nekünk mindezért a rosszért, amit vele szemben elkövettünk. […] Oda is mentek hozzá a testvérei, leborultak előtte, és ezt mondták: Szolgáid vagyunk! De József így szólt hozzájuk: Ne féljetek! Vajon Isten vagyok én? Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa.” 1Móz 50,15.18-20

A koronavírus egy új szakasza a mi életünknek és a világ népei életének. Nyakig benne vagyunk. Egyre pontosabb sejtéseink vannak a kezdetről, becsléseink a végéről, de ez még nem egy befejezett folyamat. Ezért a jelenlegi helyzet nem egymás értelmetlen bírálgatásáról vagy saját előmenetelünk biztosításáról kell, hogy szóljon. Most a veszteségek minimalizálása érdekében összefogásra és egymás támogatására van szükség. Egyébként is, a lehetőségeinkhez képest a legjobb elemzés és kiértékelésre akkor van kilátásunk, ha a folyamat lezáródott.

József élete végén, sok életszakasz lezáródása után visszatekint. Átélte a kivételezést, hogy testvérei meg akarták ölni, majd rabszolgának eladták. Megtapasztalta azt, hogy igazságtalanul vádolták, ami miatt börtönbe került. De átélte azt is, hogy a börtönből hirtelen az ország második emberévé vált. Végül pedig ő maga segített az egész nagycsaládjának megmenekülni az éhhalálból.

Amikor visszatekint életére és egységben kezeli azt, megmutatkozik számára, hogy a pillanatnyi kiszolgáltatottságérzet ellenére egy sokkal nagyobb terv és tudatosság részese volt. Miközben Isten meghagyta a testvérek, az egyiptomiak és a fáraónak a szabad döntését egy-egy helyzetben, aközben mégis Isten terve valósult meg.

József és testvérei életük végén Isten mindenhatóságával szembesülnek! Isten mindenhatósága azt jelenti, hogy Isten nagyobb és erősebb bármilyen körülménynél, hogy Isten használni tud bárkit és bármit céljai elérésére. Így látjuk a Bibliában, azokat a megdöbbentő helyzeteket, hogy pogány birodalmak uralkodói tudtukon kívül Isten akaratát teljesítik, hogy még az Isten ellen lázadó Sátán is – akarata ellenére- Isten munkáját viszi előre. És így látjuk József történetében, hogy a testvérek féltékenysége és gyilkossági szándéka végül saját megmenekülésüket szolgálja. Ez nem szünteti meg az egyének személyes felelősségét, de rámutat arra az Istenre, akié az ország, a hatalom és a dicsőség.

Isten képes a legabszurdabb helyzetet is a család és végül az emberiség javára fordítani. Miközben Isten az ember megújító megmentésére irányuló tervét megvalósítja a történelemben, meghagyja az ember szabad döntését és ezzel együtt felelősségét. Ez egy paradox helyzet, amiben a végtelen Isten és a véges ember együtt van.

Milyen jó hír számunkra, hogy Istennek a történelemben, így a mi életünkben is kibontakozó tervét Isten Jézus Krisztusban mutatja meg. Bár az ember vágya újra és újra, hogy itt a földön építse fel az Éden-kertet, a tökéletes, igazságos és szükséget nem ismerő társadalmat, ez soha nem fog megvalósulni. Isten terve, hogy újat kezd az emberrel. Új életet, új távlatot, új motivációt, új lehetőséget és új közösséget ajándékoz Jézus Krisztus halála és feltámadása által. Ezt erősíti meg Pál apostol is: „Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott.” Róm 8,28

Még nem látjuk a koronavírus végét, sem annak ránk gyakorolt végső személyes hatását. Isten mindenhatósága azonban ma is ugyanaz, mint József idejében. Aki ezekben a napokban, hetekben is elsősorban Isten felé fordul, az át fogja élni, hogy Isten a javát munkálja, a környezettől függetlenül. Alakuljon bárhogy, a történelem egészét Isten mégis akarata és célja felé kormányozza. És ez a legjobb hír annak, aki személyesen ismeri Jézus Krisztust!

Köszönöm neked Úr Jézus, hogy miattad végső értelemben nem vagyok kiszolgáltatva a körülményeknek. Megvallom neked, hogy sokszor mégis elcsüggedek. Kérlek, az életemre visszatekintve hadd lássam meg a Te mindenható és megtartó jelenlétedet! Add, hogy ezzel a bizalommal nézzek a jövőmre is, hogy neked hatalmad van a halál felett is! Köszönöm azt a bizonyosságot. Ámen.

Molnár Ambrus, református lelkipásztor