Az önkormányzat tulajdonában lévő lakás pályázati eljárás útján történő értékesítésre

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Polgármestere a 61/2020. (IV. 05.) számú határozata alapján, pályázati eljárás keretében ELADÁSRA meghirdeti az alábbi ingatlant:

Címe:    Balassagyarmat, Kossuth L. út 1. I. emelet 1.

Helyrajzi száma:                1530/1/A/14

Helyiségei:            egy helyiséges (1 szoba)

Kiszolgáló helyiség:            fáskamra

Alapterülete:                        27 m2

Komfort fokozata:            komfort nélküli

Műszaki állapot:                felújításra szorul

Induló eladási ár:               jelenlegi megtekintett állapotban

1.250.000.-Ft

Licitlépcső:                               50.000.-Ft

A tárgyaláson a pályázók személyesen vagy írásos meghatalmazással rendelkező meghatalmazott útján vehetnek részt. A meghatalmazással résztvevőknek meghatalmazásuk eredeti példányát a tárgyalás megkezdése előtt a tárgyalás vezetőjének át kell adni.

Nem nyújthat be pályázatot az, akinek a pályázat kiírását megelőzően az önkormányzattal szemben – bármilyen jogcímen – tartozása állt fenn, illetve a pályázó személyéhez vagy tagságával működő gazdasági társasághoz köthetően bíróság, hatóság, szolgáltató cég, társasházi közösség az önkormányzatot fizetési helytállásra kötelezte a pályázó helyett.

A pályázati ajánlatot írásban Balassagyarmat Város Jegyzőjéhez 2020. június 5. 1200 óráig beérkezőleg kell benyújtani (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út. 12.) A postára adás napját úgy kell megválasztani, hogy a pályázat a megadott címre a pályázati határidő utolsó napjáig biztosan megérkezzen.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait:

természetes személy esetén: név; születési név; születési hely, idő; anyja neve, adóazonosító jele, lakhelye, telefonszáma, email címe

jogi személy; jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén adószám; székhely; nyilatkozat arról, hogy nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás alatt, valamint arról, hogy a Nemzeti Vagyonról szóló CXCVI. törvény 3. § értelmében átlátható szervezetnek minősül,

–  nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja. Amennyiben többen, közösen pályáznak, úgy valamennyi pályázónak nyilatkoznia kell,

közös pályázat esetén a pályázati tárgyaláson licitáló személyének megnevezését,

igazolás (ezen pályázati hirdetmény 3. pontjában foglaltaknak megfelelően), hogy

Balassagyarmat Város Önkormányzata felé – semmilyen jogcímen tartozása nincs.

Több pályázó esetén 2020. június 9-én 1000 órakor a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal „A” épületének I. emeleti kistanácskozó termében külön értesítés nélkül pályázati tárgyalásra kerül sor.

Pályázati tárgyaláson az vehet részt, aki pályázati ajánlatát az előírt határidőn belül és tartalommal benyújtotta és a tárgyalás megkezdése előtti nap (2020. 06. 08-án 14 00 óráig beérkezőleg) az induló eladási ár 10 %-ának megfelelő összeget (pályázati díj címén 125.000 Ft-ot azaz: egyszázhuszonötezer 00/100 forintot) Balassagyarmat Város Önkormányzatának 10402771-00029189-00000007 pénzforgalmi számlájára átutalással megfizet és azt hitelt érdemlő módon a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatalban a pályázati tárgyalás megkezdéséig bemutatja.

A pályázat nyertesénél a fenti összeg a vételárba beszámításra kerül, a nem nyertes pályázóknak a befizetett összeg 8 napon belül – kamatmentesen – visszafizetésre kerül.

5.000.000.- Ft-ot elérő vételár esetén a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 14.§ 2.) bekezdése alapján az ingatlanra a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.

Az ingatlan vételi jogát az a pályázó nyeri el, aki a legmagasabb vételár megfizetésére úgy vállal kötelezettséget a pályázati tárgyaláson, hogy a megelőző ajánlathoz képest 50.000.-Ft-tal magasabb összeget kínál. A vételárat egy összegben kell megfizetni, ennek megtörténtét az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg igazolni kell.

A pályázati tárgyalás napjától számított 15 napon belül a feleket szerződéskötési kötelezettség terheli. A nyertes pályázónak az általa vállalt vételárat az adás-vételi szerződés megkötéséig az önkormányzat számlájára egyösszegben be kell fizetnie.

Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevő(ke)t terheli.

Ha a nyertes pályázó a pályázati tárgyalás napjától számított 15 napon belül a szerződést nem köti meg, vagy attól visszalép elveszti a befizetett pályázati díjat.

Amennyiben a pályázat nyertese nem él vételi jogával, a soron következő legmagasabb ajánlatot tevő nyeri el az ingatlan vételi jogát.

Az ingatlan megtekinthető:

  1. május 20-án (szerda) 15 00 -16 00 óráig

A pályázattal további információ a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési, Városüzemeltetési és Építéshatósági Osztályától a vidami@balassagyarmat.hu, illetve a martontamas@balassagyarmat.hu email címeken kérhető.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy érvényesen beérkezett pályázatok esetén is eredménytelennek nyilvánítsa a pályázati eljárást.

Balassagyarmat, 2020. május 6.

Varga Andrea

jegyző