Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet
Család-és Gyermekjóléti Központ

óvodai és iskolai szociális segítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodai, iskolai szociális segítő a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el a gyermekek családjával, a köznevelési intézmények pedagógusaival és más, segítő tevékenységet végző szakemberekkel szorosan együttműködve a Balassagyarmat járás területén működő óvodákban, általános és középiskolákban. Elősegíti a gyermekek tanulmányi kötelezettségeinek a teljesítését az egyéni képességek kibontakoztatását hátráltató tényezők feltárásával, a családot érintő problémák, nevelési konfliktusok feloldásával. Továbbá részt vesz a gyermekek veszélyeztetettségét kiszűrő jelzőrendszer működtetésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

         Főiskola, A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30) NM rendelet 2.sz.melléklete II.részében meghatározott felsőfokú szociális végzettség és szakképzettség.,

         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         a szociális/gyermekjóléti ellátó rendszerben szerzett szakmai tapasztalat,

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

         B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         – Szakmai önéletrajz és motivációs levél, – Iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata, – Nyilatkozat arról, hogy a Pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárult, – Nyilatkozatot arról, hogy a Pályázó nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, – Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gúth Melinda nyújt, a 06-20/420-7623 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet címére történő megküldésével (2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10/2020 , valamint a munkakör megnevezését: óvodai és iskolai szociális segítő.

vagy

         Elektronikus úton Gúth Melinda részére a bgycsagye@gmail.com E-mail címen keresztül

         Személyesen: Gúth Melinda, Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 12. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázati dokumentációt benyújtók közül személyes elbeszélgetést követően a Család-és Gyermekjóléti Központ vezetője választja ki a munkakört betöltő személyeket.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 25.