Balassagyarmat Város Önkormányzata pályázati eljárás keretében meghirdeti az önkormányzat tulajdonát képező, 2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. u. 8. szám alatt található, balassagyarmati 1614. hrsz-on nyilvántartott, 1185 m2 alapterületű Madách Filmszínház (mely magába foglalja a filmszínházat, pizzériát, sörözőt és egy raktározás céljára hasznosítható lakást), valamint a leltár szerint hozzá tartozó eszközök üzemeltetését – megtekintett állapotban -, az alábbi feltételekkel:

Az ingatlant továbbra is filmszínházként, városi közösségi térként, rendezvényközpontként kell működtetni, minimum napi hét előadással, mindennapos nyitva-tartással.

Az üzemeltető köteles a Filmszínház helyiségeinek és a hozzá tartozó, üzemeltetésre átadott álló-és forgóeszközök használata ellenértékeként évi 1.500.000 – Ft + ÁFA azaz: Egymillió-ötszázezer forint + ÁFA bérleti díjat fizetni, mely külön megállapodás alapján teljesíthető az önkormányzat (és intézményei) részére közérdekből nyújtott kulturális szolgáltatások ellenértékének beszámításával is.

Az üzemeltető kártalanítási, kártérítési igény érvényesítése nélkül köteles tűrni, hogy Balassagyarmat Város Önkormányzata az ingatlanon – előzetes egyeztetés szerinti módon és időpontban – felújítási, korszerűsítési munkákat végezzen, illetőleg végeztessen (nyertes pályázat esetén, a vonatkozó pályázati feltételek szerint).

Az üzemeltetési szerződés határozott időre, 2022. január 01. napjától 2024. december 31. napjáig köthető.

Az ingatlan üzemeltetésével, állagmegóvásával, karbantartásával kapcsolatos költségek az üzemeltetőt terhelik.

Az üzemeltető az ingatlanon felújítási munkákat, beruházást csak az önkormányzat előzetes hozzájárulásával végezhet. A munkákról és azok finanszírozásáról, valamint a költségviselésről a felek külön megállapodást kötnek a felújítási munkák esedékességét megelőzően.

A Filmszínház üzemeltetési joga másnak át nem engedhető. Az ajánlatkérő alternatív ajánlatokat is elfogad abban a tekintetben, hogy a söröző, pizzéria (egyéb kiegészítő) helyiségeket az üzemeltető külön hasznosíthatja, saját felelősségvállalás mellett.

Érvényes ajánlatot tehet a pályázó, ha:

gazdasági tevékenység folytatására jogosult jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, egyéni vállalkozó;

nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás alatt;

átlátható szervezetnek minősül a hatályos jogszabályok alapján;

cégkivonata, adóhatósági bejelentése alapján a mozi üzemeltetési tevékenység végzésére jogosult;

igazolja köztartozás mentességét (úgy az önkormányzati, mint az állami adóhatóság tekintetében);

A pályázónak valamennyi feltételnek együttesen meg kell felelnie és ezek igazolását az ajánlatnak tartalmaznia kell. A hiányzó adatok később nem pótolhatók.

Az ajánlatokat írásban, zárt borítékban „Pályázat a Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. u. 8. szám alatti Madách Filmszínház üzemeltetésére” pályázati jeligével Balassagyarmat Város Polgármesteréhez a 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12. címre kell benyújtani

december 04. 12.00 óráig.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

A pályázó adatait,

gazdasági társaság esetén harminc napnál nem régebbi cégkivonatot, természetes személy esetén a vállalkozói igazolvány másolatát,

üzleti tervet, mely pénzügyi, gazdálkodási szempontok szerint bemutatja az üzemeltetési időszak tervezett költségvetését,

üzemeltetési tervet, a pályázó üzemeltetéssel kapcsolatos elképzeléseit, mely a filmszínház működtetésére vonatkozó szakmai koncepciót tartalmazza,

nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a hatályos jogszabályok szerint átlátható szervezetnek minősül és nem állnak fenn vele szemben a 6. pontban megjelölt kizáró okok.

Az ajánlatok bontására

december 04-én 12.00 órakor

kerül sor külön értesítés nélkül a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal I. emeleti tanácskozó termében.

Az ajánlatok bontásánál az ajánlatkérő képviseletében a polgármester, a jegyző vagy az általuk megbízott személy, az ajánlattevők vagy képviselőik, az ügy előadója, valamint a jegyzőkönyvvezető lehetnek jelen. Az ajánlatok bontásán meghatalmazással részvevőknek meghatalmazásuk eredeti példányát csatolni kell az eljárásról készítendő jegyzőkönyvhöz.

A beérkezett ajánlatok elbírálásáról a Képviselő-testület dönt.

A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy érvényesen beérkezett ajánlatok esetén is eredménytelennek nyilvánítsa az ajánlatkérési eljárást.

Csach Gábor

polgármester