PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

az önkormányzat tulajdonában lévő beépítetlen terület megnevezésű ingatlan

pályázati eljárás úján történő értékesítésre.

Balassagyarmat Város Önkormányzata (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12.) Balassagyarmat Város Képivelő-testületének a 70/2020.(VIII.27.) határozata alapján pályázati eljárás keretében licit útján

értékesítésre meghirdeti

Balassagyarmat Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező Balassagyarmat, 332/1 hrsz-ú, 1801 m2 alapterületű beépítetlen terület megnevezésű ingatlant a jelenlegi állapotban per-, igény és tehermentesen. Az ingatlan természetben a Kóvári úton a teniszpályák és a Juszt-Bau Kft. építőanyag kereskedése között található.

Az ingatlan elhelyezkedése:

Az ingatlan a Kóvári útról közvetlenül megközelíthető.

Az ingatlan közmű bekötésekkel nem rendelkezik, a közművek kiépítése és csatlakozás költségei a vevő feladata és költsége.

Az ingatlan beépítésére Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatról (HÉSZ) szóló hatályos 19/2016.(X.03.) rendeltében foglaltakat szerint kell eljárni. A HÉSZ szerint az ingatlan K-c jelű (kemping) különleges övezetbe tartozik, a telek maximum 30%-ban építhető be, megengedett legnagyobb homlokzatmagasság kialakulthoz igazodó.

Az ingatlan induló vételára 14.400.000.- Ft +  ÁFA

A kialakult vételárat az adás-vételi szerződés megkötésig, egyösszegben kell megfizetni, a teljesítést az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg igazolni szükséges.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 14.§ 2.) bekezdése alapján az ingatlanra a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.

Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli.

A pályázat beérkezésének határideje:          2021. január 05. 12. 00 óra

Pályázat beérkezésének címe:                        Balassagyarmat Város Jegyzője, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 12.

A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon szerepeljen „Pályázat a Balassagyarmat, 332/1 hrsz-ú ingatlan vásárlására ” szöveg.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

pályázó adatait:

magánszemély esetében: név, születési név, születési hely, idő, anyja neve, adóazonosító jele, lakhelye, elérhetőséget (telefon, email),

jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén: adószám, székhely nyilatkozat arról, hogy nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás alatt, hogy egyéni vállalkozó, természetes személy esetén: név, születési név, születési hely, idő, anyja neve, lakhely, adószám,

nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja. Amennyiben többen közösen pályáznak, úgy valamennyi pályázónak nyilatkoznia kell.

Közös pályázat esetén a pályázati tárgyaláson licitáló személyének megnevezését,

igazolást arról, hogy Balassagyarmat Város Önkormányzata felé – semmilyen jogcímen tartozása nincs, továbbá adó, adók módjára behajtandó köztartozás, és a társadalombiztosítási alap javára teljesítendő köztartozás nincs.

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozat becsatolása az átlátható szervezetről.

Több pályázó esetén Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala „A” épületének I. emeleti kistanácskozó termében pályázati tárgyalásra kerül sor, külön értesítés nélkül

  1. január 07-én 10.00 órakor.

A pályázati tárgyaláson a pályázók személyesen, vagy írásos meghatalmazással rendelkező megbízottjuk által vehetnek részt.

A pályázati tárgyaláson az a pályázó vehet részt, aki pályázati ajánlatát Balassagyarmat Város Jegyzőjéhez az előírt tartalommal és határidőben benyújtotta, továbbá 2021. január 06. 16.00 óráig beérkezőleg az ajánlati biztosíték összegét, 1. 440. 000.-Ft-ot azaz: egymillió-négyszáznegyvenezer forintot – mely bánatpénznek minősül – az eladó Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének a K&H Bank 10402771-00029189-00000007 számú költségvetési elszámolási számlájára (közlemény rovatban fel kell tüntetni „Bánatpénz” Balassagyarmat, 332/1 hsz-ú ingatlan pályázata tárgyában) egy összegben befizette és az erről szóló igazolás – legkésőbb a tárgyalás megkezdéséig- becsatolásra kerül.

A pályázatot elnyerőnél a fenti összeg a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó részére 8 napon belül az összeg -kamatmentesen- visszafizetésre kerül.

A pályázati tárgyaláson a licitlépcső 100.000.- Ft a nettó induló vételárra.

Az ingatlan vételi jogát a pályázati tárgyaláson résztvevő közül az a pályázó nyeri el, aki a legmagasabb vételár megfizetésére úgy vállal kötelezettséget, hogy a megelőző ajánlathoz képest 100.000.-Ft-tal magasabb összeget kínál.

A pályázati tárgyalás napjától számított 15 napon belül a feleket szerződéskötési kötelezettség terheli. Ez idő alatt a vevőnek az általa vállalt és közölt összeget az önkormányzat számlájára be kell fizetni. Amennyiben a pályázat nyertese 15 napon belül -neki felróható ok miatt- nem köti meg az adás-vételi szerződést vagy attól visszalép, elveszti a bánatpénz visszafizetésére vonatkozó jogot.

Amennyiben a pályázat nyertese nem él vételi jogával, a soron következő legmagasabb ajánlatot tevő kaphat vételi lehetőséget.

A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 14.§- (2) bekezdése értelmében a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg az ingatlan értékesítése során.

Az eladó a szerződéskötést követő 5 munkanapon belül postára adja a Magyar Államot képviselő Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nek az elővásárlási jogról való nyilatkozattételre való felhívást. Az elővásárlási jog jogosultjának a megkeresés postára adásáról számított 35 napon jogvesztő határidő áll a rendelkezésére, az elővásárlási jog gyakorlására.

A nyertes pályázóval kötendő adásvételi szerződésben kikötésre kerül, hogy a Magyar Állam elővásárlási jogáról való lemondás, illetve a nyilatkozattételre rendelkezésre álló jogvesztő határidő letelte után lép hatályba a szerződés.

Amennyiben a Magyar Állam él az elővásárlási jogával, úgy az adásvétel Balassagyarmat Város Önkormányzata és a Magyar Állam között jön létre. Ebben az esetben a pályázat nyertese részére az általa megfizetett vételárat az eladó az elővásárlási jog jogosultja nyilatkozatának kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül -kamatmentesen- visszafizeti.

A pályázattal kapcsolatosan további információ a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési és Városüzemeltetési Osztályától kérhető (telefonszám: 35/-505-981).

A pályázat kiírója fenntartja a jogát arra, hogy érvényesen beérkezett pályázatok esetén is eredménytelennek nyilvánítsa a pályázati eljárást.

dr. Varga Andrea

jegyző