Balassagyarmat Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Balassagyarmat Város Önkormányzata

tanyagondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tanyagondnoki feladatok végzése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet, Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének a tanyagondnoki szolgálatról szóló 28/2020. (VIII.31.) önkormányzati rendelete, valamint szakmai programja alapján történik.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • 8 Általános, • B kategóriás jogosítvány, • tanyagondnoki tanfolyam elvégzése 1 éven belül • magyar állampolgárság • büntetlen előélet • cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Középfokú képesítés, egészségügyi, szociális végzettség, Előnyt jelentő kompetenciák: • Jó szintű kommunikációs készség • Jó szintű gépjárművezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata • vezetői engedély másolata • nyilatkozat személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez való hozzájárulásról • nyilatkozat tanyagondnoki képzés vállalásáról (foglalkoztatás kezdő időpontjától számított 1 éven belül tanyagondnoki képesítés megszerzéséről, valamint arról, hogy amennyiben a tanyagondnoki tanfolyam sikeres elvégzését követő 5 éven belül a közalkalmazotti jogviszonya önhibájából, a közalkalmazott részéről történő felmondással vagy rendkívüli felmondással szűnik meg, a tanyagondnoki képzés költségét időarányosan visszafizeti)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Varga Andrea nyújt, a 0635/505-925 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: • Postai úton, a pályázatnak a Balassagyarmat Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ÖHI/2652/2020 , valamint a munkakör megnevezését: tanyagondnok. • Személyesen: Erdélyi Edina, Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A feltételeknek megfelelő jelentkezőket Balassagyarmat Város Polgármestere és Balassagyarmat Város Jegyzője személyesen hallgatja meg. Ezt követően nevezi ki a tanyagondnokot a polgármester. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatokat a polgármester érvénytelennek nyilvánítja. A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát a polgármester fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 23.