Ipolyszög Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Ipolyszög Község Önkormányzata

falugondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Nógrád megye, 2660 Ipolyszög, Fő utca 36.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Falugondnoki feladatok végzése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet, Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének a falugondnoki szolgálatról szóló 16/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelete, valamint szakmai programja alapján történik.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • 8 Általános, • B kategóriás jogosítvány, • falugondnoki tanfolyam elvégzése 1 éven belül • magyar állampolgárság • büntetlen előélet • cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Középfokú képesítés, egészségügyi, szociális végzettség, • ipolyszögi lakóhely Előnyt jelentő kompetenciák: • Jó szintű kommunikációs készség • Jó szintű gépjárművezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata • vezetői engedély másolata • nyilatkozat személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez való hozzájárulásról • nyilatkozat falugondnoki képzés vállalásáról (foglalkoztatás kezdő időpontjától számított 1 éven belül falugondnoki képesítés megszerzéséről, valamint arról, hogy amennyiben a falugondnoki tanfolyam sikeres elvégzését követő 5 éven belül a közalkalmazotti jogviszonya önhibájából, a közalkalmazott részéről történő felmondással vagy rendkívüli felmondással szűnik meg, a falugondnoki képzés költségét időarányosan visszafizeti)

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kárdási Jánosné polgármester nyújt, a 0630/3614356 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: • Postai úton, a pályázatnak a Ipolyszög Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ISZ/1282/2020 , valamint a munkakör megnevezését: falugondnok. • Személyesen: Erdélyi Edina, Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A feltételeknek megfelelő jelentkezőket Ipolyszög Község Polgármestere és Balassagyarmat Város Jegyzője személyesen hallgatja meg. Ezt követően nevezi ki a falugondnokot a polgármester. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatokat a polgármester érvénytelennek nyilvánítja. A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát a polgármester fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 23.