P Á L Y Á Z A T I   H I R D E T M É N Y

az alábbi önkormányzati tulajdonban álló helyiség határozott idejű

(5 év időtartamra szóló) bérbeadására

  1. A helyiség

Fekvési helye:                                    Balassagyarmat, Mártirok útja 7/A.

Helyrajzi száma:                                Balassagyarmat, 2319/A

Megnevezése:                                     Egyéb épület. Az önálló épületet csak földhasználati jog illeti meg.

Alapterülete:                                      309 m2

Felszereltsége:                                    Villany- és vízellátás, gázkazán (központi fűtés)

Műszaki állapota:                               Felújítandó. Az épület korábban asztalos tanműhelyként funkcionált.

A helyiségben vendéglátó-ipari, kereskedelmi és szolgáltató tevékenység folytatására lehet pályázni, valamint irodahelyiség, raktárhelyiség kialakítására is lehetőség van.

A fizetendő bérleti díj minimális összege a 15/2004. (V.21.) számú önkormányzati rendelet szerint, mely egyben a licit alap is:

– Vendéglátás:                                                25.000.- Ft/m2/év + ÁFA, azaz

7.725.000.-Ft + ÁFA (br: 817.565.-Ft/hó)

– Kereskedelem és szolgáltatás:                     8.000.- Ft/m2/év + ÁFA, azaz

2.472.000.-Ft + ÁFA (br:261.620.-Ft/hó)

– Iroda:                                                          13.500.- Ft/m2/év+ ÁFA

4.171.500.-Ft + ÁFA (br:441.485.-Ft/hó)

– Raktár:                                                         3.500.- Ft/m2/év+ ÁFA

1.081.500.-Ft + ÁFA (br:114.460.-Ft/hó)

Az óvadék összege:                a pályázati tárgyaláson a helyiségre kialakult bérleti díj 3 havi összege, melyet a pályázónak a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg kell megfizetnie.

II: A pályázati ajánlatot írásban Balassagyarmat Város Jegyzőjéhez (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem u. 12. Pf.: 58.) kell benyújtani:

  1. év január hó 18. 12.00-óráig, beérkezőleg kell benyújtani melynek tartalmazni kell:

pályázó nevét és címét, adószámát,

a tervezett hasznosítási mód megjelölését,

nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja,

jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén harminc napnál nem régebbi cégkivonatot, természetes személy esetén igazolást arról, hogy szerepel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában,

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozat becsatolása az átlátható szervezetről.

igazolás (ezen pályázati hirdetmény II.10/b pontban foglaltaknak megfelelően), hogy Balassagyarmat Város Önkormányzata felé -semmilyen jogcímen tartozása nincs.

Több pályázó esetén a balassagyarmati Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében pályázati tárgyalást tartunk, külön értesítés nélkül:

  1. év január hó 20. napján 10.00 órakor.

A pályázati tárgyaláson az a pályázó vehet részt, aki pályázati ajánlatát Balassagyarmat Város Jegyzőjéhez az előírt tartalommal és határidőben benyújtotta, továbbá a pályázat benyújtásáig a bánatpénz összegét, vendéglátás esetében 613.175.-Ft-ot, kereskedelem és szolgáltatás esetében 196.215.- Ft-ot, iroda esetében 331.115.- Ft-ot, raktár esetében 85.845.-Ft-ot  Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének K&H Bank 10402771-00029189-00000007 számú költségvetési elszámolási számlájára egy összegben befizette és az erről szóló igazolás a pályázat benyújtásáig becsatolásra kerül.

Több tevékenységi körre benyújtott pályázat esetén a licitálás a (leg)magasabb összegű tevékenységi körre megállapított nettó éves bérleti díjról, mint licit alapról indul, és a bérleti jogviszony időtartamra a legkedvezőbb ajánlatott adta.

A tárgyaláson a pályázók személyesen vagy írásos meghatalmazással rendelkező megbízottjuk útján vehetnek részt. A tárgyaláson meghatalmazással résztvevőknek meghatalmazásuk eredeti példányát a tárgyalás megkezdése előtt a tárgyalást lefolytató ügyintézőnek át kell adniuk.

A helyiség bérleti jogát a pályázati tárgyaláson részt vevők közül az nyeri el, aki a legmagasabb összegű bérleti díj fizetésére és a leghosszabb (maximum 5év) időtartamra tesz ajánlatot és vállalja a bérleti díj értékállóságának biztosítását.

A pályázati tárgyaláson a licitlépcső 10.000.- Ft a nettó éves bérleti díjra.

Ha a pályázat nyertese a bérleti szerződést 15 napon belül nem köti meg vagy az óvadék teljes összegét a szerződéskötésig nem fizeti meg, akkor a helyiség bérleti jogát a pályázati tárgyaláson következő legmagasabb összegű bérleti díj fizetésére ajánlatot tevő pályázó nyeri el.

Ha a 7. pontban említett körülmény a pályázat nyertesének felróható okból következik be a bánatpénz visszafizetésére vonatkozó jogot elveszti.

A nem nyertes pályázók részére a pályázati tárgyalást követően a bánatpénz visszafizetésre kerül, nyertesség esetén a szerződéskötéskor az óvadék összegébe beszámításra kerül.

Nem nyújthat be pályázatot az,

aki a pályázat kiírását megelőző 5 éven belül a helyiség bérlője, vagy a bérlő gazdasági társaságának tagja volt – kivéve, ha a bérleti szerződése az abban megjelölt határozott idő letelte után szűnt meg.

akinek a pályázat kiírását megelőzően az önkormányzattal szemben – bármilyen jogcímen- tartozása állt fenn, illetve a pályázó személyéhez vagy tagságával működő gazdasági társasághoz köthetően bíróság, hatóság, szolgáltató cég, társasházi közösség az önkormányzatot fizetési helytállásra kötelezte a pályázó helyett.

A helyiség megtekinthető: előzetes egyeztetés alapján.

A pályázattal kapcsolatosan további felvilágosítás kérhető ügyfélfogadási időben:

Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Csoportjánál kérhető a 35/505-977 telefonszámon.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy érvényesen beérkezett pályázatok esetén is eredménytelenek nyilvánítsa pályázati eljárást.

dr. Varga Andrea

        jegyző