PÁLYÁZATI FELHÍVÁS FALUGONDNOK MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

Ipolyszög Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

falugondnok munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű Közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Nógrád megye, 2660 Ipolyszög, Fő utca 36.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Falugondnoki feladatok végzése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény, az 1/2000.(1.7.) SZCSM rendelet, Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének a falugondnoki szolgálatról 16/2020. (XL30.) önkormányzati rendelete, valamint szakmai programja alapján történik.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló

  1. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

– 8 Általános,

– B kategóriás jogosítvány,

– falugondnoki tanfolyam elvégzése 1 éven belül

– magyar állampolgárság

– büntetlen előélet

– cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-Középfokú képesítés, egészségügyi, szociális végzettség,

– ipolyszögi lakóhely

Előnyt jelentő kompetenciák:

-Jó szintű kommunikációs készség

– Jó szintű gépjárművezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-szakmai önéletrajz

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

– vezetői engedély másolata

– nyilatkozat személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez való hozzájárulásról

– nyilatkozat falugondnoki képzés vállalásáról (foglalkoztatás kezdő időpontjától számított 1 éven belül falugondnoki képesítés megszerzéséről, valamint arról, hogy amennyiben a falugondnoki tanfolyam sikeres elvégzését követő 5 éven belül a közalkalmazotti jogviszonya önhibájából, a közalkalmazott részéről történő elmondással vagy rendkívüli felmondással szűnik meg, a falugondnoki képzés költségét időarányosan visszafizeti)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kárdási Jánosné polgármester nyújt, a 0630/361-4356-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

-Postai úton, a pályázatnak az Ipolyszög Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplőazonosító számot:

ISZ/95/2021, valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.

-Személyesen: Erdélyi Edina, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A feltételeknek megfelelő jelentkezőket Ipolyszög Község Polgármestere és Balassagyarmat Város Jegyzője személyesen hallgatja meg. Ezt követően nevezi ki a falugondnokot a polgármester. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a polgármester érvénytelennek nyilvánítja. A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát a polgármester fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 19.