P Á L Y Á Z A T I   H I R D E T M É N Y

az alábbi önkormányzati tulajdonban álló helyiség határozott idejű

(5 év időtartamra szóló) bérbeadására

I. A helyiség

 • Fekvési helye: Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem u. 57.
 • Helyrajzi szám: 1428
 • Alapterülete: 8 m2
 • Felszereltsége: villany- és vízellátás, egyedi gázfűtés
 • Műszaki állapota:
 • A helyiségben kereskedelmi és szolgáltató tevékenység folytatására lehet pályázni, valamint irodahelyiség kialakítására is lehetőség van. A fizetendő bérleti díj minimális összege a 15/2004. (V.21.) számú önkormányzati rendelet szerint, mely egyben a licit alap is:

Kereskedelem és szolgáltatás:      25.500.- Ft/m2/év + ÁFA, azaz

204.000 + ÁFA        bruttó: 21.590.-Ft/hó

  – Iroda:                                                   20.000.- Ft/m2/év+ ÁFA

                                                                 160.000.-Ft + ÁFA   bruttó: 16.933.-Ft/hó

            Az óvadék összege:                       a pályázati tárgyaláson a helyiségre kialakult bérleti díj 3 havi összege, melyet a pályázónak a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg kell megfizetnie.

(1) A pályázati ajánlatot írásban Balassagyarmat Város Jegyzőjéhez (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem u. 12. Pf.: 58.)

március hó 01. 1200-óráig,

kell benyújtani melynek tartalmazni kell:

 1. pályázó nevét és címét, adószámát, (elérhetőségét)
 2. a tervezett hasznosítási mód megjelölését,
 3. nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja,
 4. jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén harminc napnál nem régebbi cégkivonatot, természetes személy esetén igazolást arról, hogy szerepel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában,
 5. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozat becsatolása az átlátható szervezetről.
 6. igazolás (ezen pályázati hirdetmény II.10/b pontban foglaltaknak megfelelően), hogy Balassagyarmat Város Önkormányzata felé -semmilyen jogcímen tartozása nincs.
 • Több pályázó esetén a balassagyarmati Polgármesteri Hivatal tanácskozó „A” épületének I. emeleti kis tanácskozó termében pályázati tárgyalást tartunk külön értesítés nélkül:
 1. év március hó 03. napján 900 órakor.

A pályázati tárgyaláson az a pályázó vehet részt, aki pályázati ajánlatát Balassagyarmat Város Jegyzőjéhez az előírt tartalommal és határidőben benyújtotta, továbbá a pályázat benyújtásáig a bánatpénz összegét, kereskedelem és szolgáltatás esetében 16.195.- Ft-ot, iroda esetében 12.700.- Ft-ot Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének K&H Bank 10402771-00029189-00000007 számú költségvetési elszámolási számlájára -a K&H Bank pénztárában- egy összegben befizette és az erről szóló igazolás becsatolásra kerül.

 • Több tevékenységi körre benyújtott pályázat esetén a licitálás a (leg)magasabb összegű tevékenységi körre megállapított nettó éves bérleti díjról, mint licit alapról indul, és a bérleti jogviszony időtartamra a legkedvezőbb ajánlatott adta.
 • A tárgyaláson a pályázók személyesen vagy írásos meghatalmazással rendelkező megbízottjuk útján vehetnek részt. A tárgyaláson meghatalmazással résztvevőknek meghatalmazásuk eredeti példányát a tárgyalás megkezdése előtt a tárgyalást lefolytató ügyintézőnek át kell adniuk.
 • A helyiség bérleti jogát a pályázati tárgyaláson részt vevők közül az nyeri el, aki a legmagasabb összegű bérleti díj fizetésére és a leghosszabb (maximum 5év) időtartamra tesz ajánlatot és vállalja a bérleti díj értékállóságának biztosítását.
 • A pályázati tárgyaláson a licitlépcső 10.000.- Ft a nettó éves bérleti díjra.
 • Ha a pályázat nyertese a bérleti szerződést 15 napon belül nem köti meg vagy az óvadék teljes összegét a szerződéskötésig nem fizeti meg, akkor a helyiség bérleti jogát a pályázati tárgyaláson következő legmagasabb összegű bérleti díj fizetésére ajánlatot tevő pályázó nyeri el.
 • Ha a 7. pontban említett körülmény a pályázat nyertesének felróható okból következik be a bánatpénz visszafizetésére vonatkozó jogot elveszti.
 • A nem nyertes pályázók részére a pályázati tárgyalást követően a bánatpénz visszafizetésre kerül, nyertesség esetén a szerződéskötéskor az óvadék összegébe beszámításra kerül.
 • Nem nyújthat be pályázatot az,
 1. aki a pályázat kiírását megelőző 5 éven belül a helyiség bérlője, vagy a bérlő gazdasági társaságának tagja volt – kivéve, ha a bérleti szerződése az abban megjelölt határozott idő letelte után szűnt meg.
 2. akinek a pályázat kiírását megelőzően az önkormányzattal szemben – bármilyen jogcímen- tartozása állt fenn, illetve a pályázó személyéhez vagy tagságával működő gazdasági társasághoz köthetően bíróság, hatóság, szolgáltató cég, társasházi közösség az önkormányzatot fizetési helytállásra kötelezte a pályázó helyett.
 • A helyiség megtekinthető: előzetes egyeztetés alapján.
 • A pályázattal kapcsolatosan további felvilágosítás kérhető ügyfélfogadási időben:

Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Csoportjánál kérhető a 35/505-977 telefonszámon.

 • A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy érvényesen beérkezett pályázatok esetén is eredménytelenek nyilvánítsa pályázati eljárást.

Dr. Varga Andrea

         jegyző