Madách Imre Városi Könyvtár intézményvezetői pályázata

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános pályázatot hirdet a Madách Imre Városi Könyvtár /2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 50./ vezetésére, igazgatói munkakörben, az alábbi feltételekkel:

Pályázati feltétel:

szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség,

KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret

végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat

a magasabb vezetői beosztás ellátására a megbízást megelőzően az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII törvény szerinti vagyonnyilatkozat tétel,

cselekvőképesség, büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás alatt.

A pályázathoz csatolni kell:

a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,

az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésből kiinduló, fejlesztési elképzeléseket megfogalmazó vezetési programot,

a végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevelek másolatát,

a szakmai gyakorlat meglétét tanúsító munkáltatói igazolás,

a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát a személyes adatainak pályázati eljáráson belüli kezeléséről,

a pályázó nyilatkozata arról, hogy nyilvános vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását,

bérigény megjelölése,

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

vezetői munkakörben szerzett 5 év szakmai gyakorlat

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 16.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 15.

Az igazgatói megbízás határozott időre, 5 évre, 2021. május 14-től 2026. május 13-ig szól.

A munkakörbe illetve a vezetői megbízással járó feladatok: Az intézmény munkájának irányítása, összehangolása, gondoskodás az intézmény működéséhez szükséges belső szabályzatok elkészítéséről, előterjesztéséről, betartásáról; az intézmény képviseletének ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval, társintézményekkel, társadalmi szervezetekkel.

Az intézményvezetőre a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, jogviszonya munkaviszony

A fenntartó az intézményvezetőt megbízásának lejártát követően könyvtáros szakmai munkakörben határozatlan időre tovább foglalkoztatja

Javadalmazás: Megállapodás szerint

A pályázatot zárt borítékban, „MIVK Intézményvezetői pályázat” megjelöléssel Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal címére kell benyújtani /2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12./

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázókat Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete által alakított Szakmai bizottság hallgatja meg. A megbízásról Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy még érvényes pályázatok esetén is a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Felvilágosítás az intézményről és a megbízás feltételeiről a 06-35-505-925 telefonszámon kérhető dr. Varga Andreától Balassagyarmat Város jegyzőjétől.