PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Balassagyarmat Város Önkormányzata Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 228/2016.(X.27.) határozata alapján VÉTELRE meghirdeti, az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokat:

Ingatlan                             területe  induló bruttó vételár

3134/103 hrsz                      594 m2          2.929.000.-Ft

3134/104 hrsz                      618 m2           2.948.600.-Ft

3134/105 hrsz                      618 m2           2.948.600.-Ft

3134/106 hrsz                      622 m2           2.951.400.-Ft

3134/108 hrsz                      445 m2           2.827.500.-Ft

3134/109 hrsz                      462 m2           2.839.400.-Ft

3134/110 hrsz                      462 m2           2.839.400.-Ft

Az építési telkek Lke (kisvárosias lakóterület) övezeti besorolásba tartoznak. A beépítési mód: ikresen csatlakozó, maximális beépítethetőség 30%, az épület legnagyobb homlokzat magassága 4,5m.

Az ingatlan vételárát az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg, egy összegben kell megfizetni.

Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli.

Az ingatlanok (egyedi) közműbekötésekkel nem rendelkeznek, az ivóvíz- szennyvíz közműhálózatra történő csatlakozás lehetősége biztosított, a csatlakozás költségei a vevőt terhelik.

A vételi ajánlatot írásban Balassagyarmat Város Jegyzőjéhez (2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 12.) kell benyújtani

  1. március 19. 12.00 óráig beérkezőleg

melynek tartalmaznia kell

pályázó nevét, címét, személyes adatokat (jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén adószámot, nyilatkozatot, hogy nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás alatt),

igazolást arról, hogy Balassagyarmat Város Önkormányzata felé – semmilyen jogcímen tartozása nincs, továbbá adó, adók módjára behajtandó köztartozás, és a társadalombiztosítási alap javára teljesítendő köztartozás nincs.

nyilatkozatot arról, hogy a pályázó megismerte és elfogadja a közművesítési tervek és rendezési terv előírásait,

nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

Több pályázó esetén a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal „A” épületének I emeleti tanácskozó termében pályázati tárgyalásra kerül sor, külön értesítés nélkül,

  1. március 24. napján 13.30 órakor.

A pályázati tárgyaláson a pályázók személyesen, vagy írásos meghatalmazással rendelkező megbízottjuk által vehetnek részt.

A pályázati tárgyaláson az a pályázó vehet részt, aki pályázati ajánlatát Balassagyarmat Város Jegyzőjéhez az előírt tartalommal és határidőben benyújtotta, továbbá 2021. március 19. 16,00 óráig beérkezőleg az ajánlati biztosíték összegét, az induló vételár 10%-át – mely bánatpénznek minősül – az eladó Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének a K & H Bank 10402771-00029189-00000007 számú költségvetési elszámolási számlájára (közlemény rovatban fel kell tüntetni „Bánatpénz” a springa dombi 3134/….. hrsz-ú ingatlan pályázata tárgyában) egy összegben befizette és az erről szóló igazolás becsatolásra kerül.

A pályázatot elnyerőnél a fenti összeg a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó részére 8 napon belül az összeg -kamatmentesen- visszafizetésre kerül.

Az ingatlan vételi jogát a pályázati tárgyaláson résztvevő közül az a pályázó nyeri el, aki a legmagasabb összegű ajánlatot tette.

A pályázati tárgyaláson a licitlépcső 50.000.- Ft a nettó induló vételárra.

A pályázati tárgyalás napjától számított 15 napon belül a feleket szerződéskötési kötelezettség terheli. Ez idő alatt a vevőnek az általa vállalt és közölt összeget az önkormányzat számlájára be kell fizetni. Amennyiben a pályázat nyertese 15 napon belül -neki felróható ok miatt- nem köti meg az adás-vételi szerződést vagy attól visszalép, elveszti a bánatpénz visszafizetésére vonatkozó jogot.

Amennyiben a pályázat nyertese nem él vételi jogával, a soron következő legmagasabb ajánlatot tevő kaphat vételi lehetőséget.

A pályázattal kapcsolatosan további információ a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési, Városüzemeltetési Osztálytól kérhető.

A Képviselő-testület fenntartja a jogát arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Varga Andrea

       jegyző