PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

A Balassagyarmat, József A. u. 1. szám alatti (volt Tanbolt) helyiség bérbeadására

Balassagyarmat Város Önkormányzata ajánlatkérő pályázati eljárás keretében BÉRBEADÁSRA meghirdeti az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő, balassagyarmati 1630. hrsz-ú, természetben 2660 Balassagyarmat, József A. u. 1. szám alatti lévő (volt Tanbolt), 347 m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiséget.

A helyiségben vendéglátó-ipari, kereskedelmi és szolgáltató tevékenység folytatható, valamint irodahelyiség(ek) kialakítására is lehetőség van.

Helyiségbérleti szerződés időtartama: A helyiségre határozott időtartamra legfeljebb 10 évre köthető helyiségbérleti szerződés.

Közmű ellátottsága: Az üzlethelyiség egyedi gáz-, elektromosáram bekötéssel rendelkezik. A helyiség ivóvíz fogyasztását mérő főmérője a 1630 hrsz-on lévő iskola (Tanműhely) ívóvíz fogyasztását is méri, melyet az iskola (Salgótarjáni Szakképzési Centrum) megállapodás alapján fizeti a helyiség -mindenkori- használójának.

Műszaki állapota: A helyiség jelenlegi állapotában rendeltetésszerű használatra nem alkalmas, felújításra szorul.

A helyiségben a fűtési és vízvezeték rendszer cserélendő.

A központifűtés- és vízellátási rendszer cseréjét a leendő bérlőnek kell elvégeznie, melynek számlával igazolt költsége a bérleti díj fizetésnél elszámolásra kerül.

A közüzemi díjakat a bérlőnek a közüzemi szolgáltatókkal külön kötött megállapodás alapján kell megfizetni.

Bérleti díj:

A helyiség kezdő éves -nettó- bérleti díjára a pályázónak kell ajánlatot tenni.

Óvadék: A bérlői kötelezettségek biztosítása érdekében megállapított óvadék, három havi bérleti díjnak megfelelő összeg, melyet a helyiségbérleti szerződés megkötéséig a Bérbeadó részére meg kell fizetni.

Bánatpénz: A megajánlott három havi bérleti díj összegének 25%-át bánatpénz címén az ajánlat benyújtásáig Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének a K&H Banknál vezetett, 10402771-00029189-00000007 számú költségvetési elszámolási számlájára be kell fizetni.

A nem nyertes pályázók részére -8 munkanapon belül- a bánatpénz visszafizetésre kerül, nyertesség esetén a szerződéskötéskor az óvadék összegébe beszámításra kerül.

A befizetett bánatpénz sikertelen pályázat, vagy a pályázat eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázat elbírálását követő 8 munkanapon belül a pályázó részére -kamatmentesen- visszafizetésre kerül.

A helyiség bérleti joga másra nem ruházható át.

A pályázatot nyújthatnak be:

természetes személyek,

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a szerinti átlátható szervezetek (gazdasági társaságok, civil szervezetek, stb.),

akik a megajánlott három havi bérleti díj összegének 25%-a bánatpénz címén az ajánlat benyújtásáig befizetik.

Nem nyújthat be pályázatot az,

aki a pályázat kiírását megelőző 5 éven belül a helyiség bérlője, vagy a bérlő gazdasági társaságának tagja volt – kivéve, ha a bérleti szerződése az abban megjelölt határozott idő letelte után szűnt meg.

akinek a pályázat kiírását megelőzően az önkormányzattal szemben – bármilyen jogcímen- tartozása állt fenn, illetve a pályázó személyéhez vagy tagságával működő gazdasági társasághoz köthetően bíróság, hatóság, szolgáltató cég az önkormányzatot fizetési helytállásra kötelezte a pályázó helyett.

Az ajánlatokat írásban, zárt borítékban „Ajánlat a József A. u. 1. szám alatti helyiség bérbevételére” megjelöléssel Balassagyarmat Város Jegyzőjéhez (2660 Balassagyarmat, Pf: 58.) címezve kell benyújtani

  1. március 19. 12,00 óráig

beérkezőleg, melynek tartalmaznia kell:

az ajánlattevő nevét, címét, adószámát, (elérhetőségét),

az üzlethelyiségben folytatni kívánt tevékenységi kör megjelölését, (vendéglátás, kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységi kör esetében a helyiségben folytatni kívánt pontos tevékenység megjelölésével),

gazdasági társaság esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, természetes személy esetén a vállalkozói igazolvány másolatát,

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozat becsatolása az átlátható szervezetről,

összegszerű ajánlatot az éves nettó bérleti díjra,

a bérlet időtartamát,

igazolást a bánatpénz befizetésére vonatkozóan,

igazolást arról, hogy az önkormányzat felé tartozása nincs,

nyilatkozatot arról, hogy

vállalja a bérleti díj értékállóságának biztosítását,

a szerződés megkötéséig vállalja az óvadék megfizetését

a pályázati feltételeket elfogadja.

A beérkezett ajánlatok elbírálásáról (sorrendjéről) az Alaptörvény 53. cikke, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Balassagyarmat Város Polgármestere dönt.

A pályázat nyertese az értesítést követő 15 munkanapon belül köteles a helyiségbérleti szerződést megkötni. A helyiség átadására csak a bérleti szerződés megkötését követően kerülhet sor.

Ha pályázat nyertese a bérleti szerződést 15 napon belül nem köti meg vagy az óvadék teljes összegét a szerződéskötésig nem fizeti meg, akkor a helyiség bérleti jogát a soron következő ajánlatot tevő pályázó nyeri el.

Ha a 15. pontban említett körülmény a pályázat nyertesének felróható okból következik be a bánatpénz visszafizetésére vonatkozó jogot elveszti.

A helyiség bérleti szerződés megkötésével kapcsolatos költségek a Bérlőt terhelik.

A Bérlő a bérleményen beruházást és felújítási munkákat a Bérbeadó előzetes -írásbeli- hozzájárulásával végezhet.

A Bérbeadó és Bérlő jogaira és kötelezettségeire, a szerződés megszűnésére, valamint a szerződésben nem rögzített egyéb kérdésekre a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII törvényben, a hatályos önkormányzati Rendeletben, valamint Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvényben foglalt szabályok az irányadóak.

Balassagyarmat Város Polgármestere a 13.pont alapján fenntartja a jogot, hogy érvényesen beérkezett ajánlatok esetén is eredménytelennek nyilvánítsa az ajánlatkérési eljárást.

Az ingatlan megtekinthető: előzetes egyeztetés alapján.

A pályázattal kapcsolatosan további felvilágosítás ügyfélfogadási időben:

Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Csoportjánál kérhető a 35/505-977 telefonszámon)

 Dr. Varga Andrea

     jegyző