A Balassagyarmati Tankerületi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola matematika-fizika szakos tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Dózsa György utca 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Szakos végzettségnek megfelelő tanórák megtartása és egyéb, a munkakörhöz kapcsolódó feladatok ellátása a mindenkor hatályos jogszabályokban és a munkaköri leírásban foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, matematika-fizika szakos tanár,
  • Büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata a büntetlen előéletnek és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
  • Fényképes szakmai önéletrajz
  • Motivációs levél
  • Végzettséget igazoló okiratok másolata
  • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához, 3. személyekkel való közléséhez és a pályázati eljárással összefüggésben a személyes adatai kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2021. augusztus 23. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Csaba intézményvezető nyújt, a 06-35-300-829 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Balassagyarmati Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/112/HR/854-1/2021 , valamint a munkakör megnevezését: matematika-fizika szakos tanár.
  • Elektronikus úton Mohácsi László részére a balassagyarmat@kk.gov.hu E-mail címen keresztül
  • Személyesen: Balassagyarmati Tankerületi Központ, Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 17. I. emelet .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat kiírója fenntartja a pályázat visszavonásának, érvénytelenné vagy eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 28.

.