Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános pályázatot hirdet a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ /2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 50./ vezetésére, igazgatói munkakörben, az alábbi feltételekkel:

Pályázati feltétel:

 • felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés,
 • végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett
 • kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése,
 • a magasabb vezetői beosztás ellátására a megbízást megelőzően az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII törvény szerinti vagyonnyilatkozat tétel,
 • cselekvőképesség, büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás alatt.
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésből kiinduló, fejlesztési elképzeléseket megfogalmazó vezetési programot,
 • a végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevelek másolatát,
 • a szakmai gyakorlat meglétét tanúsító munkáltatói igazolás,
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát a személyes adatainak pályázati eljáráson belüli kezeléséről,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nyilvános vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását,
 • bérigény megjelölése,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • vezetői munkakörben szerzett 5 év szakmai gyakorlat

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 31.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejáratát követő 30 napon belül történik.

Az igazgatói megbízás határozott időre, 5 évre, 2021. október 1-től 2026. szeptember 30-ig szól.

A munkakörbe illetve a vezetői megbízással járó feladatok: Az intézmény munkájának irányítása, összehangolása, gondoskodás az intézmény működéséhez szükséges belső szabályzatok elkészítéséről, előterjesztéséről, betartásáról; az intézmény képviseletének ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval, társintézményekkel, társadalmi szervezetekkel.

Az intézményvezetőre a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, jogviszonya munkaviszony

A fenntartó az intézményvezetőt megbízásának lejártát követően művelődésszervező szakmai munkakörben határozatlan időre tovább foglalkoztatja

Javadalmazás: Megállapodás szerint

A pályázatot zárt borítékban, „MKMK Intézményvezetői pályázat” megjelöléssel Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal címére kell benyújtani /2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12./

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázókat Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete által alakított Szakmai bizottság hallgatja meg. A megbízásról Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy még érvényes pályázatok esetén is a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Felvilágosítás az intézményről és a megbízás feltételeiről a 06-35-505-925 telefonszámon kérhető dr. Varga Andreától Balassagyarmat Város jegyzőjétől.