Pályázati felhívás Balassagyarmat IV. számú felnőtt háziorvosi körzetének betöltésére

Balassagyarmat Város Önkormányzata pályázatot hirdet nyugállományba vonulás miatt megüresedett, területi ellátási kötelezettséggel működő, IV. számú felnőtt háziorvosi körzetének ellátására a következő pályázati feltételekkel:

A praxist az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés keretében lehet betölteni gazdálkodó szervezeti formában – egyéni vállalkozóként vagy egyéb gazdálkodó szervezetként – a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerint a felnőtt háziorvosi munkakör ellátásához szükséges végzettség és szakképesítés birtokában.

Amennyiben a pályázó még nem rendelkezik a feladatellátáshoz szükséges szakorvosi szakképesítéssel, de egyébiránt megfelel a Rendelet 11. § (4) vagy (4c) bekezdésének, lehetőség van az Országos Kórházi Főigazgatóság által meghirdetett Praxisprogramokba történő bekapcsolódásra.

A pályázat részeként benyújtandó:

önéletrajz, mely tartalmazza a pályázó szakmai életútját,

az iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló diploma másolata,

az orvosi nyilvántartási engedély, Magyar Orvosi Kamarával fennálló tagság igazolása,

három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

egészségügyi alkalmasság igazolása,

a vállalkozói formától függően az egyéni vállalkozói igazolvány vagy társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata,

a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik,

a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálást zárt Képviselő-testületi ülés keretében kéri vagy hozzájárul annak nyilvános megtárgyalásához.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot egy példányban postai úton vagy személyesen lehet benyújtani a következő címen:

Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal

Dr. Varga Andrea jegyzőnek címezve

2660 Balassagyarmat

Rákóczi fejedelem út 12.

A borítékra, kérjük, írják rá: IV. számú felnőtt háziorvosi körzet pályázata

A pályázat benyújtására nyitva álló határidő: 2021. augusztus 16.

A pályázat elbírálásának a módja: a beérkezett pályázatokat a Képviselő-testület soron következő ülésén megtárgyalja és dönt a feladat-ellátási szerződés megkötésének kérdésében. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy érvényes pályázati dokumentáció esetében is eredménytelennek nyilvánítsa a pályázatot.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető dr. Varga Andrea jegyzőtől a 06-35-505-925 vagy a 06-20-447-6922 telefonszámokon.

A munkakör betöltésének időpontja:

A pályázat elbírálását majd a szükséges feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően van mód a praxis betöltésére.

Az önkormányzat a nyertes pályázó számára igény szerint bérlakást biztosít. 35 éven aluli pályázó esetében lehetőség van az ún. fecskelakás igénybevételére is, melynek részletes feltételeit az „Esély otthon – Balassagyarmaton” lakhatási támogatásról szóló 10/2019. (VI. 30.) önkormányzati rendelet tartalmazza. A jogosultsági feltételek teljesülése esetén a jogviszony fennállása alatt ez esetben bérleti díjat nem kell fizetni.

A háziorvosi körzethez tartozó közterületek jegyzékét Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi körzetek megállapításáról szóló 16/2016. (VI. 10.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

A körzet területéhez tartozó 14 éven felüli lakosságszám 2020. december 31-ei állapot szerint: 1921 fő

A körzethez tartozó kártyák száma: 1607 db

A szükséges orvosi eszközökkel és berendezési tárgyakkal felszerelt háziorvosi rendelő a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet egészségügyi alapellátási feladatokat nyújtó, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127. szám alatti épületében található. Az ingyenes használatba adott rendelőhelyiségen túl az eszközök és berendezési tárgyak biztosításának feltételei a felek közötti megegyezés tárgyát képezik.

Csach Gábor

polgármester