Pályázati felhívás

„Esély Otthon Balassagyarmaton” lakhatási pályázatán való részvételre

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Esély otthon – Balassagyarmaton” lakhatási támogatásról szóló 10/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) alapján pályázatot hirdet a város jövője szempontjából értékes végzettséggel rendelkezők – elsősorban szociálisan rászorult vagy hátrányos helyzetű – személyek városba történő letelepedésének támogatására. Az Önkormányzat vállalja, hogy meghatározott időtartamra 11 darab bérlakást (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 25. és 27. szám alatti társasházban) biztosít a pályázaton nyertes, itt letelepedni kívánó fiatal szakemberek számára. Az Önkormányzat célja, hogy a balassagyarmati székhelyű vagy telephelyű munkáltatók ösztönzésével egyidejűleg a város lakosságmegtartó erejét növelje, a szakemberek szellemi tőkéjüket Balassagyarmatra visszatérve, vagy itt letelepedve a város fejlődése érdekében kamatoztassák.

A támogatási rendszer részletes szabályai a Rendeletben kerültek rögzítésre, azzal, hogy a Pályázati felhívásban, a Rendeletben és az EFOP-1.2.11-16 pályázati dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a lakások és helyiségek bérletére valamint elidegenítésük szabályaira vonatkozó 1993. évi LXXVIII. törvény az Polgári törvénykönyv és Balassagyarmat Város Önkormányzatának az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, és a lakbérek mértékéről szóló 21/2004. (VI. 30.) számú rendelete előírásai az irányadók.

  1. Pályázók köre:

Pályázatot nyújthatnak be azon 18–35 év közötti személyek, akik Nógrád megyében foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkeznek vagy az Esély otthon – Balassagyarmaton pályázat keretében ösztöndíjban részesülnek (EFOP-1.2.11-16 Felhívás 3.1.1 fejezet 4. tevékenysége), vagy részt vettek az Esély otthon – Balassagyarmaton pályázat keretében megtartott Pályázati felkészítésen (EFOP-1.2.11-16 Felhívás 3.1.1 fejezet 5. tevékenysége) és megfelelnek az e Pályázati felhívásban foglalt feltételeknek.

  1. Támogatás feltételei:

A támogatás pályázat útján nyerhető el.

A támogatásra az nyújthatja be pályázatát, akinél fennállnak az alábbi együttes feltételek:

– a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a lakhatási lehetőség igénybevételének végéig nem tölti be a 35. életévét,

– igazolja Nógrád megyei foglalkoztatási jogviszonyát, vagy az Esély otthon – Balassagyarmaton pályázatban (pályázati felkészítés vagy ösztöndíj program) való részvételét,

– nem rendelkezik saját tulajdonában levő, beköltözhető balassagyarmati ingatlannal,

– vállalja, hogy a részére odaítélt lakásban a bérleti szerződés tartamára állandó lakóhelyet létesít, és életvitelszerűen ott lakik,

– vállalja, hogy életvitelszerűen, állandó lakcímmel rendelkezve Balassagyarmaton marad a támogatás nyújtását követő minimum 2 évig,

– vállalja, hogy legalább évi 20 óra közösségi célú önkéntes tevékenységet végez Balassagyarmaton, (balassagyarmati közintézménynél vagy Balassagyarmaton működő civil szervezetnél)

– párok esetén közjegyzői okirattal igazolják a legalább élettársi kapcsolat fennállását,

– vállalja, hogy a Rendeletben foglalt azon feltételeket, melyek a pályázat során használt pontozási rendszerben pozitívan lettek értékelve – a pályázat benyújtásától kezdve egészen a bérleti jogviszony végéig fenntartja.

Balassagyarmat Város Önkormányzata vezető tisztségviselői, Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai, valamint fentiek – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti – közeli hozzátartozói nem lehetnek a beköltözők.

A pályázat elbírálásánál előnyben részesül az a pályázó, aki:

– a 30 év alatti,

– Balassagyarmat városban foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezik,

– Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (I. 27.) rendelete szerinti hiányszakmában dolgozik,

– a Dr. Kenessey Albert Kórház- Rendelőintézettel szerződésben álló általános orvos, szakorvos, vagy szakorvos jelölt,

– közalkalmazotti, köztisztviselői, kormánytisztviselői, vagy hivatásos szolgálati jogviszonnyal rendelkezik,

– felsőfokú végzettséggel rendelkezik,

– szociálisan rászoruló,

– saját gyermekkel együtt pályázik,

– párok esetén házastársi kapcsolatban vannak,

– a pályázat benyújtását megelőző 5 évben nem rendelkezett Balassagyarmaton állandó lakcímmel,

– a pályázat benyújtásakor legalább két éves megszakítás nélküli foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezik,

– a pályázat benyújtásakor önkormányzati bérlakásban él és az önkormányzat felé tartozása nincs.

A pályázat tartalmi elemei:

– a pályázati adatlap,

– foglalkoztatási jogviszonyának vagy az Esély otthon – Balassagyarmaton pályázatban (pályázati felkészítés, ösztöndíj program) való részvételének igazolása,

– a pályázó részletes önéletrajza, külön kiegészítve az eddig végzett önkéntes tevékenységével, illetve az e körben a jövőre nézve tett vállalásaival

– a pályázati feltételek elfogadására vonatkozó nyilatkozat,

– párok esetén a legalább élettársi kapcsolat fennállásának igazolása közjegyzői okirattal,

– az értékelési szempontokat alátámasztó egyéb dokumentumok.

III. Pályázattal elnyerhető támogatás:

A pályázattal az e pontban megjelölt ingatlanok bérleti jogviszonya nyerhető el maximum 2 éves időtartamra. Egy pályázó több lakást is megjelölhet pályázatában, de csak egy ingatlan bérleti jogát nyerheti el.

– Egyedülállók csak 38 m2-nél kisebb lakásra pályázhatnak. (Amennyiben egy szülő gyermekével/gyermekeivel egyedül kíván beköltözni az ingatlanban, egyedülállónak minősül.)

– 60 m2-nél nagyobb alapterületű lakás 1 vagy több gyermekkel rendelkező pároknak biztosítható.

– Egy pályázó legfeljebb 2 éven keresztül lehet lakója a projekt keretében felújított ingatlanoknak.

– A lakhatásért bérleti díj nem szedhető, de a rezsi megfizetésére kötelezett a pályázó. Ennek tekintetében rezsinek minősül: fűtés, villany, víz, szemét, közös költség.

– Tekintettel a lakások részét jelentő berendezési eszközök (mosógép, számítógép, szoba és konyhabútorok, mikro, hűtőgép) értékére a lakó a szerződésben foglaltak szerinti biztosíték nyújtására kötelezett.

– A pályázó vállalja, hogy a Rendeletben foglalt azon feltételeket, melyek a pályázat során használt pontozási rendszerben pozitívan lettek értékelve – a pályázat benyújtásától kezdve egészen a bérleti jogviszony végéig – fenntartja.

„Esély otthon – Balassagyarmaton” lakhatási támogatás keretében biztosított bérlakások:

2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 25.

– 1. emelet 1. 42,7 m2

– 1. emelet 2. 78,6 m2

– 1. emelet 3. 28,2 m2

– 1. emelet 4. 28,9 m2

– 1. emelet 8. 46,7 m2

2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 27.

– félemelet 4. 49 m2

– 1. emelet 9. 45,7 m2

– 1. emelet 8. 76,6 m2

– 1. emelet 7. 38,4 m2

– 1. emelet 6. 41,7 m2

– 1. emelet 5. 37 m2

  1. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje:

A pályázatok benyújtása folyamatos, de legkésőbb 2021. szeptember 02. napjáig van a benyújtásra lehetőség. (Személyes benyújtásra 2021. szeptember 02. napján 16. óráig van lehetőség. Postai úton történő benyújtás feltétele, hogy a postára adás 2021. szeptember 02. nap 24 óráig megtörténjen, melynek igazolása a pályázó felelősségi körébe tartozik.)

A pályázat elbírálásának határideje 2021. szeptember 23.

A pályázatot 1 eredeti példányban a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12. sz. alatti címre kell postai úton megküldeni vagy személyesen benyújtani a Városháza „A” épületének tetőterében található az Ifjúsági Pontba. A borítékon fel kell tüntetni: „Esély otthon – Balassagyarmaton” lakhatási pályázat.

Kiíró egy alakalommal lehetőséget biztosít a pályázattal kapcsolatos hiánypótlásra.

  1. Egyéb információk:

A támogatás elbírálásáról az Ifjúsági és Családügyi Bizottság előzetes véleménye alapján a Képviselő-testület, zárt ülés keretében dönt. A képviselő-testület az értékelési pontszám alapján kialakult sorrend alapján dönt. A pályázók a pályázati adatlapon kötelesek megjelölni az általuk igényelt lakások sorrendiségét.

A pályázat kiírója fenntartja a jogát arra, hogy azon lakás esetében, amelyre nem érkezik legalább 5 érvényes pályázat, a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa, és új pályázatot írjon ki.

A képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

A képviselő-testület döntéséről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A pályázatok eredményét az Önkormányzat honlapján és a helyben szokásos módon közzéteszi.

A pályázatról további információkat kaphat Balassagyarmati Város Önkormányzata honlapján, a www.balassagyarmat.hu oldalon, Balassagyarmat Városháza és az Ifjúsági Pont facebook elérhetőségén, a (35)505-900/950-es melléket tárcsázva, illetve az ifjusagipont@balassagyarmat.hu e-mail címen.