Balassagyarmat Város Önkormányzata pályázati eljárás keretében értékesítésre meghirdeti a az önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, Balassagyarmat, 3173/2 hrsz-ú, 4539 m2 területű, kivett telephely megnevezésű ingatlant, a jelenlegi, megtekintett állapotban, per-, igény- és tehermentesen.

Az ingatlan elhelyezkedése:  Az ingatlan a 22-es út melletti ipari park területén található.

Az ingatlan közterülethez nem csatlakozik, ezért a terület jelenleg nem beépíthető. A terület beépítése történhet a szomszédos -kivéve a 3173/3 hrsz-ú- ingatlan összevonásával vagy közterülethez történő csatlakozás kialakításával.

Az ingatlan közmű bekötésekkel nem rendelkezik, a közműegyeztetés, közművek kiépítése és a csatlakozás költségei a vevő feladata és költsége.

Az ingatlan beépítésére Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatról (HÉSZ) szóló, 19/2016.(X.03.) rendeltében foglaltak szerint kell eljárni. A HÉSZ szerint az ingatlan ipari gazdasági területi övezetbe tartozik, legkisebb telekméret 3000 m2, maximum 40%-50%-ban építhető be, szabadon álló beépítési módban, és legalább 25%-os zöldfelület biztosításával.

Az ingatlan induló legalacsonyabb vételára 6.808.500,- Ft + ÁFA.

A kialakult vételárat az adás-vételi szerződés megkötésig, egyösszegben kell megfizetni, a teljesítést az adásvételi szerződés megkötésekor igazolni szükséges.

Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli.

A pályázat beérkezésének határideje:            2021. augusztus 27. napja 12.00 óra

Pályázat beérkezésének címe:         Balassagyarmat Város Jegyzője

2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 12.

A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon szerepeljen „Pályázat a Balassagyarmat, 3173/2 hrsz-ú ingatlan vásárlására ” szöveg.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

pályázó adatait:

magánszemély esetében: név, születési név, születési hely, idő, anyja neve, adóazonosító jele, lakhelye, elérhetőséget (telefon, email),

jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén: adószám, székhely, nyilatkozat arról, hogy nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás alatt, hogy egyéni vállalkozó, természetes személy esetén: név, születési név, születési hely, idő, anyja neve, lakhely, adószám,

nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja. Amennyiben többen közösen  pályáznak, úgy valamennyi pályázónak nyilatkoznia kell,

igazolást arról, hogy Balassagyarmat Város Önkormányzata felé – semmilyen jogcímen tartozása nincs, továbbá adó, adók módjára behajtandó köztartozás, és a társadalombiztosítási alap javára teljesítendő köztartozás nincs.

A beérkezett ajánlatokról (sorrendjéről) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

A pályázat nyertese az értesítést követő 15 munkanapon belül köteles az adásvételi szerződést megkötni.

Ha pályázat nyertese az adásvételi szerződést 15 napon belül nem köti meg és vételárat a szerződés aláírásáig nem fizeti meg, akkor az ingatlan tulajdon jogát a soron következő ajánlatot tevő pályázó nyeri el.

Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatos költségek a leendő tulajdonost terhelik.

A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 14.§- (2) bekezdése értelmében a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg az ingatlan értékesítése során.

Az eladó a szerződéskötést követő 5 munkanapon belül postára adja a Magyar Államot képviselő Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nek az elővásárlási jogról való nyilatkozattételre való felhívást. Az elővásárlási jog jogosultjának a megkeresés postára adásáról számított 35 napon jogvesztő határidő áll a rendelkezésére, az elővásárlási jog gyakorlására.

A nyertes pályázóval kötendő adásvételi szerződésben kikötésre kerül, hogy a Magyar Állam elővásárlási jogáról való lemondás, illetve a nyilatkozattételre rendelkezésre álló jogvesztő határidő letelte után lép hatályba a szerződés.

Amennyiben a Magyar Állam él az elővásárlási jogával, úgy az adásvétel Balassagyarmat Város Önkormányzata és a Magyar Állam között jön létre. Ebben az esetben a pályázat nyertese részére az általa megfizetett vételárat az eladó az elővásárlási jog jogosultja nyilatkozatának kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül -kamatmentesen- visszafizeti.

A pályázattal kapcsolatosan további információ a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési, Városüzemeltetési Osztályától kérhető (telefonszám: 35/-505-977).

A pályázat kiírója fenntartja a jogát arra, hogy érvényesen beérkezett pályázatok esetén is eredménytelennek nyilvánítsa a pályázati eljárást.

Dr. Varga Andrea

                            jegyző