Pályázati hirdetmény

A Balassagyarmat 3194/2. hrsz. alatti, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan pályázati eljárás úján történő értékesítésre Balassagyarmat Város Önkormányzata (2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 12.) Balassagyarmat Város Képivelő-testületének a 47/2020.(VII.23.) határozata alapján, pályázati eljárás keretében, licit útján értékesítésre meghirdeti a Balassagyarmat Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, Balassagyarmat, 3194/2. hrsz-ú, 3 ha 0261m2 területű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlant, a jelenlegi, megtekintett állapotban, per-, igény- és tehermentesen.

Az ingatlanra -a 22 számú főút tengelyétől számított 50 m-re- védelmi övezet került bejegyzésre, melynek jogosultja a Nógrád Megyei Állami Közútkezelő Közhasznú Társaság.

Az ingatlan elhelyezkedése:

 • Az ingatlan természetben a város északi részén, a 22. számú főút és a város lakóövezetét határoló Ipolypart utca között helyezkedik el az autóbusz pályaudvar és a tervezett Honvédelmi Sportközpont mellett.
 • Az ingatlan a Mikszáth utcából (autóbusz pályaudvartól), valamint az Ipolypart utcából közelíthető meg.
 • Az ingatlan közmű bekötésekkel nem rendelkezik, a közművek kiépítése és a csatlakozás költségei a vevő feladata és költsége.
 • Az ingatlan beépítésére Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatról (HÉSZ) szóló, 19/2016.(X.03.) rendeltében foglaltak szerint kell eljárni. A HÉSZ szerint az ingatlan kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezetbe tartozik, a telek maximum 50%-ban építhető be, 7,5m legnagyobb homlokzati magassággal és legalább 20%-os zöldfelület biztosításával. A kijelölt védelmi övezet területen épület nem építhető.
 1. Az ingatlan induló vételára 000.000.- Ft + ÁFA, összesen: 123.190.000.-Ft.
 2. A kialakult vételárat az adás-vételi szerződés megkötésig, egyösszegben kell megfizetni, a teljesítést az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg igazolni szükséges.
 3. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 14.} 2.) bekezdése alapján az ingatlanra a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.
 4. Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli.
 5. A pályázat beérkezésének határideje: október 15. napja 12.00 óra

Pályázat beérkezésének címe:                      Balassagyarmat Város Jegyzője

2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 12.

A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon szerepeljen „Pályázat a Balassagyarmat, 3194/2 hrsz-ú ingatlan vásárlására ” szöveg.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • pályázó adatait:
 • magánszemély esetében: név, születési név, születési hely, idő, anyja neve, adóazonosító jele, lakhelye, elérhetőséget (telefon, email),
 • jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén: adószám, székhely nyilatkozat arról, hogy nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás alatt, hogy egyéni vállalkozó, természetes személy esetén: név, születési név, születési hely, idő, anyja neve, lakhely, adószám,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja. Amennyiben többen közösen pályáznak, úgy valamennyi pályázónak nyilatkoznia kell,
 • közös pályázat esetén a pályázati tárgyaláson licitáló személyének megnevezését,
 • igazolást arról, hogy Balassagyarmat Város Önkormányzata felé – semmilyen jogcímen tartozása nincs, továbbá adó, adók módjára behajtandó köztartozás, és a társadalombiztosítási alap javára teljesítendő köztartozás nincs.

Több pályázó esetén Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala „A” épületének I. emeleti kistanácskozó termében pályázati tárgyalásra kerül sor, külön értesítés nélkül, 2021. október 19-én 11,00 órakor.

 1. A pályázati tárgyaláson a pályázók személyesen, vagy írásos meghatalmazással rendelkező megbízottjuk által vehetnek részt.
 2. A pályázati tárgyaláson az a pályázó vehet részt, aki pályázati ajánlatát Balassagyarmat Város Jegyzőjéhez az előírt tartalommal és határidőben benyújtotta, továbbá 2021. október 15. 12,00 óráig beérkezőleg az ajánlati biztosíték összegét, 12.319.000.-Ft-ot azaz: tizenkettőmillió-háromszáztizenkilencezer forintot – mely bánatpénznek minősül – az eladó Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének a K&H Bank 10402771-00029189-00000007 számú költségvetési elszámolási számlájára (közlemény rovatban fel kell tüntetni „Bánatpénz” Balassagyarmat, 3194/2 hsz-ú ingatlan pályázata tárgyában) egy összegben befizette és az erről szóló igazolás – legkésőbb a tárgyalás megkezdéséig- becsatolásra kerül.
 3. A pályázatot elnyerőnél a fenti összeg a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó részére 8 napon belül az összeg -kamatmentesen- visszafizetésre kerül.
 4. A pályázati tárgyaláson a licitlépcső 1.000.000.- Ft a nettó induló vételárra.
 5. Az ingatlan vételi jogát a pályázati tárgyaláson résztvevők közül az a pályázó nyeri el, aki a legmagasabb vételár megfizetésére úgy vállal kötelezettséget, hogy a megelőző ajánlathoz képest 1.000.000.-Ft-tal magasabb összeget kínál.
 6. A pályázati tárgyalás napjától számított 15 napon belül a feleket szerződéskötési kötelezettség terheli. Ez idő alatt a vevőnek az általa vállalt és közölt összeget az önkormányzat számlájára be kell fizetni. Amennyiben a pályázat nyertese 15 napon belül -neki felróható ok miatt- nem köti meg az adás-vételi szerződést vagy attól visszalép, elveszti a bánatpénz visszafizetésére vonatkozó jogot.
 7. Amennyiben a pályázat nyertese nem él vételi jogával, a soron következő legmagasabb ajánlatot tevő kaphat vételi lehetőséget.
 8. A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 14.§- (2) bekezdése értelmében a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg az ingatlan értékesítése során.

Az eladó a szerződéskötést követő 5 munkanapon belül postára adja a Magyar Államot képviselő Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nek az elővásárlási jogról való nyilatkozattételre való felhívást. Az elővásárlási jog jogosultjának a megkeresés postára adásáról számított 35 napon jogvesztő határidő áll a rendelkezésére, az elővásárlási jog gyakorlására.

A nyertes pályázóval kötendő adásvételi szerződésben kikötésre kerül, hogy a Magyar Állam elővásárlási jogáról való lemondás, illetve a nyilatkozattételre rendelkezésre álló jogvesztő határidő letelte után lép hatályba a szerződés.

Amennyiben a Magyar Állam él az elővásárlási jogával, úgy az adásvétel Balassagyarmat Város Önkormányzata és a Magyar Állam között jön létre. Ebben az esetben a pályázat nyertese részére az általa megfizetett vételárat az eladó az elővásárlási jog jogosultja nyilatkozatának kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül -kamatmentesen- visszafizeti.

 1. A pályázattal kapcsolatosan további információ a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési, Városüzemeltetési Osztályától kérhető (telefonszám: 35/-505-977).
 2. A pályázat kiírója fenntartja a jogát arra, hogy érvényesen beérkezett pályázatok esetén is eredménytelennek nyilvánítsa a pályázati eljárást.

Dr. Varga Andrea

jegyző