Pályázati hirdetmény

 • testületének 228/2016.(X.27.) határozata alapján vételre meghirdeti, az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokat:

                                       Ingatlan                   területe            induló bruttó vételár

3134/103 hrsz             590 m2                     2.929.000.-Ft

3134/104 hrsz             618 m2                     2.948.600.-Ft

3134/105 hrsz             618 m2                     2.948.600.-Ft

3134/106 hrsz             622 m2                     2.951.400.-Ft

3134/108 hrsz             445 m2                     2.827.500.-Ft

3134/109 hrsz             462 m2                     2.839.400.-Ft

3134/110 hrsz             462 m2                     2.839.400.-Ft

 • Az építési telkek Lke (kisvárosias lakóterület) övezeti besorolásba tartoznak. A beépítési mód: ikresen csatlakozó, maximális beépítethetőség 30%, az épület legnagyobb homlokzat magassága 4,5m.
 • Az ingatlan vételárát az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg, egy összegben kell megfizetni.
 • Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli.
 • Az ingatlanok (egyedi) közműbekötésekkel nem rendelkeznek, az ivóvíz- szennyvíz közműhálózatra történő csatlakozás lehetősége biztosított, a csatlakozás költségei a vevőt terhelik.
 • A vételi ajánlatot írásban Balassagyarmat Város Jegyzőjéhez (2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 12.) kell benyújtani 2021. október 15. 12.00 óráig beérkezőleg melynek tartalmaznia kell
 • pályázó nevét, címét, személyes adatokat (jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén adószámot, nyilatkozatot, hogy nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás alatt),
 • igazolást arról, hogy Balassagyarmat Város Önkormányzata felé – semmilyen jogcímen tartozása nincs, továbbá adó, adók módjára behajtandó köztartozás, és a társadalombiztosítási alap javára teljesítendő köztartozás nincs.
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó megismerte és elfogadja a közművesítési tervek és rendezési terv előírásait,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
 • Több pályázó esetén a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal „A” épületének I emeleti tanácskozó termében pályázati tárgyalásra kerül sor, külön értesítés nélkül, 2021. október 19. napján 13.30 órakor.
 • A pályázati tárgyaláson a pályázók személyesen, vagy írásos meghatalmazással rendelkező megbízottjuk által vehetnek részt.
 • A pályázati tárgyaláson az a pályázó vehet részt, aki pályázati ajánlatát Balassagyarmat Város Jegyzőjéhez az előírt tartalommal és határidőben benyújtotta, továbbá 2021. október 15. 12,00 óráig beérkezőleg az ajánlati biztosíték összegét, az induló vételár 10%-át – mely bánatpénznek minősül – az eladó Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének a K & H Bank 10402771-00029189-00000007 számú költségvetési elszámolási számlájára (közlemény rovatban fel kell tüntetni „Bánatpénz” a springa dombi 3134/….. hrsz-ú ingatlan pályázata tárgyában) egy összegben befizette és az erről szóló igazolás becsatolásra kerül.
 • A pályázatot elnyerőnél a fenti összeg a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó részére 8 napon belül az összeg -kamatmentesen- visszafizetésre kerül.
 • Az ingatlan vételi jogát a pályázati tárgyaláson résztvevő közül az a pályázó nyeri el, aki a legmagasabb összegű ajánlatot tette.
 • A pályázati tárgyaláson a licitlépcső 50.000.- Ft a nettó induló vételárra.
 • A pályázati tárgyalás napjától számított 15 napon belül a feleket szerződéskötési kötelezettség terheli. Ez idő alatt a vevőnek az általa vállalt és közölt összeget az önkormányzat számlájára be kell fizetni. Amennyiben a pályázat nyertese 15 napon belül -neki felróható ok miatt- nem köti meg az adás-vételi szerződést vagy attól visszalép, elveszti a bánatpénz visszafizetésére vonatkozó jogot.
 • Amennyiben a pályázat nyertese nem él vételi jogával, a soron következő legmagasabb ajánlatot tevő kaphat vételi lehetőséget.
 • A pályázattal kapcsolatosan további információ a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési, Városüzemeltetési Osztálytól kérhető.
 • A Képviselő-testület fenntartja a jogát arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Dr. Varga Andrea

jegyző