Pályázati hirdetmény

 • Balassagyarmat Város Önkormányzata Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2015.(III.26.) határozata, valamint az egyes ingatlanokban tulajdonjoggal rendelkező magántulajdonosokkal történt egyeztetés alapján vételre meghirdeti a balassagyarmati ingatlan-nyilvántartásban osztatlan közös tulajdonban lévő alábbi beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokat, megtekintett állapotban:

3199/1 hrsz-ú             Török Ignác utca 23. szám alatti       594 m2,

3199/4 hrsz-ú              Török Ignác utca 29. szám alatti       606 m2,

3199/5 hrsz-ú              Török Ignác utca 31. szám alatti       606 m2,

3199/6 hrsz-ú              Török Ignác utca 33. szám alatti       606 m2,

3199/7 hrsz-ú              Török Ignác utca 35. szám alatti        606 m2,

3199/8 hrsz-ú              Török Ignác utca 37. szám alatti       635 m2.

 • Az ingatlanok eladási ára 3.000.000.-Ft/ingatlan.
 • Az ingatlan vételárát az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg, egyösszegben kell megfizetni.
 • Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli.
 • Az ingatlanok (egyedi) közműbekötésekkel nem rendelkeznek, azonban az ivóvíz- szennyvíz, elektromos áram, gáz közműhálózatra történő csatlakozás lehetősége biztosított, a csatlakozás költségei a vevőt terhelik.
 • A 3199/1 hrsz-ú ingatlant állandó jellegű földmérési jelek elhelyezését biztosító közérdekű használati jog terheli. A közérdekű használati jog jogosultja a Nógrád Megyei Kormányhivatal.
 • Az eladásra meghirdetett ingatlan további hasznosítása a városrendezési tervben foglaltaknak megfelelően a kertvárosias lakóterület (KEL) területre vonatkozó előírás szerint történhet.
 • A vételi ajánlatot írásban Balassagyarmat Város Jegyzőjéhez (2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 12..) kell benyújtani 2021. október 15. 12.00 óráig beérkezőleg, melynek tartalmaznia kell
 • pályázó nevét, címét, személyes adatokat (jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén adószámot, nyilatkozatot, hogy nem áll csőd- vagy      felszámolási eljárás alatt),
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
 • Több pályázó esetén a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal „A” épületének I emeleti tanácskozó termében pályázati tárgyalásra kerül sor, külön értesítés nélkül, 2021. október 19-én 9.30 órakor
 • Amennyiben egy ingatlanra több vételi ajánlat érkezik, a nyertes pályázó személyének kiválasztása sorsolással történik.
 • A pályázati tárgyaláson az a pályázó vehet részt, aki pályázati ajánlatát Balassagyarmat Város Jegyzőjéhez az előírt tartalommal és határidőben benyújtotta.
 • A pályázati tárgyalás napjától számított 15 napon belül a feleket szerződéskötési kötelezettség terheli. Ez idő alatt a vevőnek az általa vállalt és közölt összeget az önkormányzat számlájára be kell fizetni.
 • A pályázattal kapcsolatosan további információ a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási Csoportjától kérhető (telefonszám:/35/-505-977).

Dr. Varga Andrea

jegyző