Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Balassagyarmati Kistérség Szociális Szolgáltató Központ

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2022.03.04-2027.03.03.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Kóvári út 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény munkájának irányítása, szakmai vezetése, a feladatok összehangolása,

gondoskodás az intézmény működéséhez szükséges belső szabályzatok

elkészítéséről, előterjesztéséről, azok betartásáról. Az intézmény képviseletének

ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval, társintézményekkel, társadalmi szervezetekkel.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatási ellátásokat (támogató

szolgáltatást, szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek közösségi ellátását, házi

segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, szenvedélybetegek,

pszichiátriai betegek, fogyatékos személyek nappali ellátását) nyújtó intézmény teljes

körű szakmai vezetése; felelősség a jogszabályoknak megfelelő törvényes működésért.

Az intézmény dolgozói feletti munkáltatói jogok gyakorlása.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló

 1. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, főiskola szintű, szociális felsőfokú végzettség, szakképzettség,
 • felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, szociális

területen szerzett tapas – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

 • cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • annak igazolás, hogy a Pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • a magasabb vezetői beosztás ellátására a megbízást megelőzően az egyes

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII törvény szerinti

vagyonnyilatkozat tétel

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésből kiinduló,

fejlesztési elképzeléseket megfogalmazó vezetési programot

 • a végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevelek másolatát
 • a szakmai gyakorlat meglétét tanúsító munkáltatói igazolást,
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát a személyes adatainak pályázati eljáráson

belüli kezeléséről,

 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nyilvános vagy zárt ülésen kéri a pályázat

megtárgyalását

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. március 4. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Varga Andrea nyújt, a

35/505-925 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása

címére történő megküldésével (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út

 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő

azonosító számot: ÖHI/2894-1/2021 , valamint a munkakör megnevezését:

intézményvezető.

 • Személyesen: dr. Varga Andrea, Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat,

Rákóczi fejedelem út 12. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott szakmai

bizottság hallgatja meg. A megbízásról Balassagyarmat Kistérség Többcélú

Társulásának Társulási Tanácsa dönt. A pályázatot zárt borítékban, „Intézményvezetői

pályázat” megjelöléssel Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása címére kell

benyújtani (2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 12.). A borítékon fel kell tüntetni a

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 28.