Pályázati hirdetmény az alábbi önkormányzati tulajdonban álló helyiség határozott idejű

(5 év időtartamra szóló) bérbeadására

  1. A helyiség

Fekvési helye:                        Balassagyarmat, Kossuth u. 1.

Helyrajzi szám:                      1530/1/A/4

Alapterülete:                           46 m2

Felszereltsége:                        villany- és vízellátás, egyedi központi fűtés

Műszaki állapota:                   elfogadható

A helyiségben kereskedelmi és szolgáltató tevékenység folytatására lehet pályázni, valamint irodahelyiség kialakítására is lehetőség van.

A fizetendő bérleti díj minimális összege a 15/2004. (V.21.) számú önkormányzati rendelet szerint, mely egyben a licit alap is:

– Vendéglátás:                                                            27.500.- Ft/m2/év + ÁFA, azaz

1.265.000.-Ft + ÁFA (br: 133.880.-Ft/hó)

– Kereskedelem és szolgáltatás:                     21.000.- Ft/m2/év + ÁFA, azaz

966.000.-Ft + ÁFA (br: 102.235.-Ft/hó)

– Iroda:                                                          20.000.- Ft/m2/év+ ÁFA

920.000.-Ft + ÁFA (97.367.-Ft/hó)

Az óvadék összege:                a pályázati tárgyaláson a helyiségre kialakult bérleti

díj 3 havi összege, melyet a pályázónak a bérleti

szerződés megkötésével egyidejűleg kell megfizetnie.

A pályázati ajánlatot írásban Balassagyarmat Város Jegyzőjéhez (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem u. 12. Pf.: 58.)

év január 14 hó 06. 1200-óráig,

kell benyújtani melynek tartalmazni kell:

pályázó nevét és címét, adószámát, (elérhetőségét),

a tervezett hasznosítási mód megjelölését,

nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja,

jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén harminc napnál nem régebbi cégkivonatot, természetes személy esetén igazolást arról, hogy szerepel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában,

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozat becsatolása az átlátható szervezetről.

igazolás (ezen pályázati hirdetmény II.10/b pontban foglaltaknak megfelelően), hogy Balassagyarmat Város Önkormányzata felé -semmilyen jogcímen tartozása nincs.

Több pályázó esetén a balassagyarmati Polgármesteri Hivatal tanácskozó „A” épületének I. emeleti kis tanácskozó termében pályázati tárgyalást tartunk külön értesítés nélkül:

Január hó 18. napján 9.00 órakor.

A pályázati tárgyaláson az a pályázó vehet részt, aki pályázati ajánlatát Balassagyarmat Város Jegyzőjéhez az előírt tartalommal és határidőben benyújtotta, továbbá a pályázat benyújtásáig a bánatpénz összegét, vendéglátás esetében 100.410.-Ft-ot kereskedelem és szolgáltatás esetében 76.075.- Ft-ot, iroda esetében 73.025.- Ft-ot Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének K&H Bank 10402771-00029189-00000007 számú költségvetési elszámolási számlájára- egy összegben befizette és az erről szóló igazolás becsatolásra kerül.

Több tevékenységi körre benyújtott pályázat esetén a licitálás a (leg)magasabb összegű tevékenységi körre megállapított nettó éves bérleti díjról, mint licit alapról indul, és a bérleti jogviszony időtartamra a legkedvezőbb ajánlatott adta.

A tárgyaláson a pályázók személyesen vagy írásos meghatalmazással rendelkező megbízottjuk útján vehetnek részt. A tárgyaláson meghatalmazással résztvevőknek meghatalmazásuk eredeti példányát a tárgyalás megkezdése előtt a tárgyalást lefolytató ügyintézőnek át kell adniuk.

A helyiség bérleti jogát a pályázati tárgyaláson részt vevők közül az nyeri el, aki a legmagasabb összegű bérleti díj fizetésére és a leghosszabb (maximum 5 év) időtartamra tesz ajánlatot és vállalja a bérleti díj értékállóságának biztosítását.

A pályázati tárgyaláson a licitlépcső 10.000.- Ft a nettó éves bérleti díjra.

Ha a pályázat nyertese a bérleti szerződést 15 napon belül nem köti meg vagy az óvadék teljes összegét a szerződéskötésig nem fizeti meg, akkor a helyiség bérleti jogát a pályázati tárgyaláson következő legmagasabb összegű bérleti díj fizetésére ajánlatot tevő pályázó nyeri el.

Ha a 7. pontban említett körülmény a pályázat nyertesének felróható okból következik be a bánatpénz visszafizetésére vonatkozó jogot elveszti.

A nem nyertes pályázók részére a pályázati tárgyalást követően a bánatpénz visszafizetésre kerül, nyertesség esetén a szerződéskötéskor az óvadék összegébe beszámításra kerül.

Nem nyújthat be pályázatot az,

aki a pályázat kiírását megelőző 5 éven belül a helyiség bérlője, vagy a bérlő gazdasági társaságának tagja volt – kivéve, ha a bérleti szerződése az abban megjelölt határozott idő letelte után szűnt meg.

akinek a pályázat kiírását megelőzően az önkormányzattal szemben – bármilyen jogcímen- tartozása állt fenn, illetve a pályázó személyéhez vagy tagságával működő gazdasági társasághoz köthetően bíróság, hatóság, szolgáltató cég, társasházi közösség az önkormányzatot fizetési helytállásra kötelezte a pályázó helyett.

A helyiség megtekinthető: előzetes egyeztetés alapján.

A pályázattal kapcsolatosan további felvilágosítás kérhető ügyfélfogadási időben:

Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Csoportjánál kérhető a 35/505-977 telefonszámon.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy érvényesen beérkezett pályázatok esetén is eredménytelenek nyilvánítsa pályázati eljárást.

Dr. Varga Andrea

jegyző