A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) alapján – a 2022. április 3-ára kitűzött országgyűlési képviselők választása és országos népszavazás okán – Balassagyarmat Város Helyi Választási Irodája a létrehozandó szavazatszámláló bizottságokba tagok jelentkezését várja. A szavazatszámláló bizottságok (továbbiakban: SZSZB) a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választások tisztaságának és törvényességének biztosítása. Az SZSZB tagjait a települési önkormányzat Képviselő-testülete választja meg a Ve. 24. § (1) bekezdése és az 1/2022. (I. 11.) IM rendelet 2. § (2) bekezdése alapján legkésőbb 2022. március 14-éig.

Az SZSZB tagok megválasztásukat követően a Ve. 37. §-a alapján esküt vagy fogadalmat tesznek, a választott tagok megbízatása a következő általános választásra megválasztott SZSZB tagok megválasztásáig tart. Az SZSZB választott tagjai oktatáson vesznek részt, munkájukért tiszteletdíjban részesülnek, a választás napját követő munkanapon pedig mentesülnek a munkavégzési kötelezettség alól és erre az időre átlagbér illeti meg őket.

SZSZB tagnak a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó településeken – Balassagyarmaton, Ipolyszögön, Patvarcon – lakóhellyel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő, nagykorú, magyar állampolgár jelentkezhet. Az SZSZB tagokkal szemben a Ve. 18. §-a szerinti összeférhetetlenségi okok nem állhatnak fenn, mely tényről nyilatkozni kell.

SZSZB tagnak külön kérelemnyomtatvány és adatlap kitöltésével, aláírásával és 2022. március 1-jéig történő benyújtásával lehet jelentkezni a Balassagyarmati Helyi Választási Irodánál (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12.)

Az adatlap letölthető a www.balassagyarmat.hu honlapról a „Választási hirdetmények” menüpont alatt, valamint papír alapon kérhető a Helyi Választási Iroda munkatársaitól.

dr. Varga Andrea

HVI vezető