Balassagyarmat Város Önkormányzata pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonát képező, 2660 Balassagyarmat, Palóc ligetben található, balassagyarmati 2. hrsz-ú ingatlan részét képező, Palóc Színpadhoz kapcsolódó, Palóc Terasz megnevezésű épület és a hozzátartozó fedett terasz – megtekintett állapotban való – bérbe adására, az alábbi feltételekkel.

 • A szórakozóhelyet városi közösségi térként kell működtetni.
 • A bérleményben üzemeltetett büfé szolgáltatását a Szabadtéri Színpadon, illetőleg a Palóc ligetben zajló rendezvények ideje alatt biztosítani kell,
 • A bérlőnek – az önkormányzattal történő egyeztetés szerint – a bérlemény, illetőleg a Palóc Színpad területén évente rendezvényeket, programokat kell szerveznie, ezek jellegére, évi minimális számára a pályázatban nyilatkozni szükséges. A rendezvénnyel kapcsolatos kötelezettségvállalás megszegése a bérbeadó részéről felmondásra ad alapot.
 • A bérleményen változtatás, átalakítás csak a bérbeadó előzetes, írásbeli engedélye alapján, a pályázati fenntartási időszak végét követően végezhető.
 • A bérlő által végzendő tevékenységhez szükséges engedélyek beszerzése a bérlő kötelezettsége.

A pályázatra kiírt helyiség adatai:

Cím: 2660 Balassagyarmat, Palóc liget

Terület (m2):55 m² (büfé, kiszolgáló helyiség 16,12 m² , közlekedő: 8,48 m²,  előtér 2,97 m², WC 1,65 m², Női WC 9,62 m², akadálymentes WC 4,47 m², férfi WC 11,47 m²) fedett terasz 64,84 m²), továbbá a fedett terasz melletti terület külön megállapodás alapján.

Elhelyezkedés: Balassagyarmat Palóc liget (természetvédelmi terület), Palóc Színpad mellett

A bérleti szerződés határozott időtartamra a szerződés aláírásától számított legfeljebb 5 évre szól.

Bérleti díj: pályázó ajánlata szerint.

Induló bérleti díj: 400.000 Ft + ÁFA / év

A bérleti díj évente felülvizsgálatra kerül.

A bérleti díj nem foglalja magában a közüzemi díjakat (villamos energia, fűtés (az épületbe a gáz nincs bevezetve, a fűtés más módon biztosítandó), víz-és csatornahasználat költségei) és a szemétszállítási díjat, melyeket a Bérlő a bérleti díjon felül köteles rendezni.

Bérlő felelősséget vállal a bérleményében keletkező károkért.

A Palóc Terasz bérleti joga más nem engedhető át.

A bérlemény (vendéglátótér, a kiszolgáló-és mellékhelyiségek, terasz), terület takarításáról jó karbantartásáról a Bérlőnek kell gondoskodnia.

Pályázatot nyújthat be:

 • gazdasági tevékenység folytatására jogosult jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, egyéni vállalkozó,
 • ha nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás alatt,
 • átlátható szervezetnek minősül a hatályos jogszabályok szerint,
 • cégkivonata, adóhatósági bejelentése alapján vendéglátás, rendezvényszervezés tevékenység végzésére jogosult,
 • igazolja köztartozás mentességét (úgy az önkormányzati, mint az állami adóhatóság tekintetében,

A pályázónak valamennyi feltételnek együttesen kell megfelelnie és ezek igazolását az ajánlatnak tartalmaznia kell. A hiányzó adatok később nem pótolhatók.

Az ajánlatokat írásban, zárt borítékban „Pályázat a Balassagyarmat Palóc Színpad Terasz bérbevételére” pályázati jeligével Balassagyarmat Város Polgármesteréhez a 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 12. címre kell benyújtani

március hó 07. 12,00 óráig beérkezőleg.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • pályázó adatait, székhelye, telefon számát, valamint adószámát,
 • a bérleti díjra adott ajánlatát,
 • pályázó által készített üzemeltetési koncepciót, programtervet, a pályázó elképzeléseinek bemutatását a „Palóc Terasz” működtetésére vonatkozóan, (évi minimum rendezvényszám, a rendezvények jellegének megjelölésével)
 • szakmai referenciák bemutatását,
 • pont szerinti igazolásokat,
 • nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról.
 • Az ajánlatok bontására március hó 09. 10,00 órakor kerül sor külön értesítés nélkül a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal I. emelti tanácskozó termében.

Az ajánlatok bontásánál az ajánlatkérő képviseletében a polgármester, a jegyző vagy az általuk megbízott személy, az ajánlattevők vagy képviselőik, az ügy előadója, valamint a jegyzőkönyvvezető lehetnek jelen.

Az ajánlatok bontásán meghatalmazással részvevőknek meghatalmazásuk eredeti példányát csatolni kell az eljárásról készítendő jegyzőkönyvhöz.

A pályázat elbírálásának szempontja:

A megajánlott bérleti díj összege, továbbá az üzemeltetési koncepció, programterv tartalma.

A beérkezett ajánlatokról a Képviselő-testület dönt.

A pályázat kiírója fenntartja a jogát arra, hogy érvényesen beérkezett pályázatok esetén is eredménytelennek nyilvánítsa a pályázati eljárást.

dr. Varga  Andrea

jegyző