Ipolyszög Község Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Ipolyszög Község Önkormányzata
falugondnok
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Nógrád megye, 2660 Ipolyszög, Fő utca 36.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. §-ában,
a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (továbbiakban: SzCsM
rendelet) 39. §-ában, továbbá Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a falugondnoki szolgálatról szóló 16/2020. (XI. 30.) rendeletében, valamint
a szolgáltatás szakmai programjában meghatározott feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• 8 Általános,
• B kategóriás jogosítvány,
• Büntetlen előélet
• magyar állampolgárság
2022. 07. 08. 7:18 Megtekintés
admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=615984 2/3
• cselekvőképesség
• A munkakör ellátásához szükséges – az SzCsM rendelet 39. § (5)
bekezdésében meghatározott – falugondnoki alapképzésen való részvétel
vállalása és a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított egy éven belüli
elvégzése.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Középfokú képesítés, egészségügyi vagy szociális munkakörben szerzett
tapasztalat,
Előnyt jelentő kompetenciák:
• Jó szintű kommunikációs készség
• Jó szintű gépjárművezetői gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Önéletrajz
• Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
• Gépjárművezetői engedély másolata
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a személyes adatok pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez hozzájárul
• Nyilatkozat a falugondnoki képzésen való részvétel vállalásáról
• Nyilatkozat arról, hogy a Képviselő-testület zárt vagy nyílt ülés keretében
tárgyalja meg a pályázatot
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kárdási Jánosné nyújt, a
30/361-4356 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Ipolyszög Község Önkormányzata címére történő
megküldésével (2660 Ipolyszög, Fő utca 36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ISZ/398-1/2022 , valamint
a munkakör megnevezését: falugondnok.
• Személyesen: Ipolyszög Község Önkormányzata, Nógrád megye, 2660
Ipolyszög, Fő utca 36. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati feltételeknek megfelelő jelentkezőket a pályázatok beérkezését követő első
ülésén a Képviselő-testület meghallgatja és dönt a pályázatokkal kapcsolatban. A
Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy még érvényes pályázatok esetén is a
pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=615984 3/3
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 15.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ipolyszog.hu honlapon
szerezhet.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért
a pályázatot kiíró szerv felel.