Pályázati hirdetmény

Az alábbi önkormányzati tulajdonban álló helyiség határozott idejű 5 éves időtartamra való bérbeadására

A helyiség
• Fekvési helye: Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem u. 25. (könyvesbolt)
• Helyrajzi szám: 1583/A/1
• Alapterülete: 168 m2
• Felszereltsége: egyedi villany- és vízellátás, központi fűtés
• Műszaki állapota: elfogadható

A helyiségben vendéglátó-ipari, kereskedelmi és szolgáltató tevékenység folytatására lehet pályázni, valamint irodahelyiség kialakítására is lehetőség van.

A fizetendő bérleti díj minimális összege a 15/2004. (V.21.) számú önkormányzati rendelet szerint, mely egyben a licit alap is:

– Vendéglátás: 27.500.- Ft/m2/év + ÁFA, azaz
4.620.000.-Ft/év + ÁFA, 385.000.-Ft/hó +ÁFA

– Kereskedelem és szolgáltatás: 16.000.- Ft/m2/év + ÁFA, azaz
2.688.000.-Ft/év + ÁFA, 224.000.-Ft/hó + ÁFA

– Iroda: 20.000.- Ft/m2/év+ ÁFA
3.360.000.-Ft/év + ÁFA, 280.000.-Ft/hó + ÁFA

– Raktár, sport, kulturális célú 5.000.- Ft/m2/év+ ÁFA
hasznosítás 840.000.-Ft/év + ÁFA, 70.000.-Ft/hó + ÁFA

Az óvadék összege: a bérleti díj 3 havi összege, melyet a pályázónak a
bérleti szerződés megkötése előtt kell megfizetnie.

A Bérlet időtartama:
A bérleti időtartama birtokbaadástól számított 5 év, határozott időtartam.

A helyiségbérleti szerződés Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek bérletéről szóló 15/2004.(V.21.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint hosszabbítható meg.

Pályázatot nyújthat be:
• gazdasági tevékenység folytatására jogosult jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, egyéni vállalkozó,
• ha nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás alatt,
• átlátható szervezetnek minősül a hatályos jogszabályok szerint,
• igazolja köztartozás mentességét (úgy az önkormányzati, mint az állami adóhatóság tekintetében,
• elfogadja a pályázati feltételeket

(1) A pályázati ajánlatot írásban Balassagyarmat Város Jegyzőjéhez (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem u. 12. Pf.: 58.) kell benyújtani:

2023. év január hó 13. 1200-óráig beérkezőleg,

melynek tartalmaznia kell:
• pályázó nevét és címét, adószámát, elérhetőségét,
• a helyiségben folytatni kívánt tevékenység megjelölését, (vendéglátás, kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységi kör esetében a helyiségben folytatni kívánt pontos tevékenység megjelölésével),
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
• jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén harminc napnál nem régebbi cégkivonatot, természetes személy esetén igazolást arról, hogy szerepel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában,
• a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozat becsatolása az átlátható szervezetről.,
• igazolást a bánatpénz befizetésére vonatkozóan,
• 30 napnál nem régebbi igazolást a köztartozás mentességéről (úgy az önkormányzati, mint
az állami adóhatóság tekintetében,

A pályázónak valamennyi feltételnek együttesen kell megfelelnie és ezek igazolását az ajánlatnak tartalmaznia kell.

(2) Nem nyújthat be pályázatot az,
a) aki a pályázat kiírását megelőző 5 éven belül a helyiség bérlője, vagy a bérlő gazdasági társaságának tagja volt – kivéve, ha a bérleti szerződése az abban megjelölt határozott idő letelte után szűnt meg.
b) akinek a pályázat kiírását megelőzően az önkormányzattal szemben – bármilyen jogcímen- tartozása állt fenn, illetve a pályázó személyéhez vagy tagságával működő gazdasági társasághoz köthetően bíróság, hatóság, szolgáltató cég az önkormányzatot fizetési helytállásra kötelezte a pályázó helyett.

(3) Bánatpénz összege: három havi bérleti díj összegének 25%-a, (vendéglátás esetében 366.715.-Ft-ot, kereskedelem és szolgáltatás esetében 213.360.- Ft-ot, iroda esetében 266.700.-Ft, Sport, kulturális célú hasznosítás esetében 66.675.-Ft), melyet a pályázat benyújtásági bánatpénz címén a bánatpénz összegét Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének a K & H Banknál vezetett, 10402771-00029189-00000007 számú költségvetési elszámolási számlájára kell befizetni, (közlemény rovatban fel kell tüntetni „Bánatpénz” a Rákóczi u. 25. szám alatti ingatlan pályázata tárgyában).
A nem nyertes pályázók részére -8 munkanapon belül- a bánatpénz visszafizetése kerül, nyertesség esetén a szerződéskötéskor az óvadék összegébe beszámításra kerül.
A befizetett bánatpénz sikertelen pályázat, vagy a pályázat eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázat elbírálását követő 8 munkanapon belül a pályázó részére –kamatmentesen- visszafizetésre kerül.

(4) A beérkezett pályázatokról (sorrendjéről) a Képviselő-testület dönt.

(5) A pályázat nyertese az értesítést követő 15 munkanapon belül, köteles a helyiségbérleti szerződést megkötni. A helyiség átadására csak a bérleti szerződés megkötését követően kerülhet sor.

(6) Ha a pályázat nyertese a bérleti szerződést 15 napon belül nem köti meg vagy az óvadék teljes összegét a szerződéskötésig nem fizeti meg, akkor a helyiség bérleti jogát a soron következő ajánlatot tevő pályázó nyeri el.

(7) Ha a (6.) pontban említett körülmény a pályázat nyertesének felróható okból következik be a bánatpénz visszafizetésére vonatkozó jogot elveszíti.

(8) A Bérbeadó és a Bérlő jogaira és kötelezettségeire, a szerződés megszűnésére, valamint a szerződésben nem rögzített egyéb kérdésekre a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben, a hatályos önkormányzati Rendeletben, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglalt szabályok az irányadóak.

(9) A pályázattal kapcsolatosan további felvilágosítás kérhető ügyfélfogadási időben:
Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Csoportjánál kérhető a 35/505-977 telefonszámon.

(10) A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy érvényesen beérkezett pályázatok esetén is eredménytelenek nyilvánítsa pályázati eljárást.

dr. Varga Andrea
jegyző