PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

1./ Balassagyarmat Város Önkormányzata Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2015.(III.26.) határozata, valamint az egyes ingatlanokban tulajdonjoggal rendelkező magántulajdonosokkal történt egyeztetés alapján VÉTELRE meghirdeti a balassagyarmati ingatlan-nyilvántartásban osztatlan közös tulajdonban lévő alábbi beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokat, megtekintett állapotban:

3199/1 hrsz-ú Török Ignác utca 23. szám alatti 594 m2,
3199/5 hrsz-ú Török Ignác utca 31. szám alatti 606 m2,
3199/6 hrsz-ú Török Ignác utca 33. szám alatti 606 m2,
3199/7 hrsz-ú Török Ignác utca 35. szám alatti 606 m2,
3199/8 hrsz-ú Török Ignác utca 37. szám alatti 635 m2.

2./ Az ingatlanok eladási ára 3.000.000.-Ft/ingatlan.

3./ Az ingatlan vételárát az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg, egyösszegben kell megfizetni.

4./ Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli.

5./ Az ingatlanok (egyedi) közműbekötésekkel nem rendelkeznek, azonban az ivóvíz- szennyvíz, elektromos áram, gáz közműhálózatra történő csatlakozás lehetősége biztosított, a csatlakozás költségei a vevőt terhelik.

6./ A 3199/1 hrsz-ú ingatlant állandó jellegű földmérési jelek elhelyezését biztosító közérdekű használati jog terheli. A közérdekű használati jog jogosultja a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal.

7./ Az eladásra meghirdetett ingatlan további hasznosítása a városrendezési tervben foglaltaknak megfelelően a kertvárosias lakóterület (KEL) területre vonatkozó előírás szerint történhet.

8./ A vételi ajánlatot írásban Balassagyarmat Város Jegyzőjéhez (2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 12..) kell benyújtani

2023. március 03. 12.00 óráig

beérkezőleg, melynek tartalmaznia kell
a.) pályázó nevét, címét, személyes adatokat (jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén adószámot, nyilatkozatot, hogy nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás alatt),
b.) nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

9./ Több pályázó esetén a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal „A” épületének I emeleti tanácskozó termében pályázati tárgyalásra kerül sor, külön értesítés nélkül,

2023. március 7-én 10.00 órakor

10./ Amennyiben egy ingatlanra több vételi ajánlat érkezik, a nyertes pályázó személyének kiválasztása sorsolással történik.

11./ A pályázati tárgyaláson az a pályázó vehet részt, aki pályázati ajánlatát Balassagyarmat Város Jegyzőjéhez az előírt tartalommal és határidőben benyújtotta.

12./ A pályázati tárgyalás napjától számított 15 napon belül a feleket szerződéskötési kötelezettség terheli. Ez idő alatt a vevőnek az általa vállalt és közölt összeget az önkormányzat számlájára be kell fizetni.

13./ A pályázattal kapcsolatosan további információ a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási Csoportjától kérhető (telefonszám:/35/-505-977).

dr. Varga Andrea
jegyző