spot_img

Eladó önkormányzati telek

2024. júl. 19.

Pályázati hirdetmény a Balassagyarmat 871/5 hrsz. alatti, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan pályázati eljárás úján történő értékesítésre.

Balassagyarmat Város Önkormányzata (2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 12.) Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének az 48/2023.(III.30.) határozata alapján, pályázati eljárás keretében, licit útján értékesítésre meghirdeti a Balassagyarmat Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, Balassagyarmat, 871/5 hrsz-ú, 3165 m2 területű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlant, a jelenlegi, megtekintett állapotban.

1. Az ingatlan elhelyezkedése, megközelíthetősége, beépítése:
• Az ingatlan természetben Balassagyarmat, Semmelweis Ignác utcában a Balassagyarmat, Rákóczi u. 68. szám mögött helyezkedik el.
• Az ingatlan az Árpád utcából, valamint a Móricz Zs. utcából közelíthető meg, jelenleg csak földúton. Az önkormányzat nem vállal kötelezettséget jobb minőségű út kiépítésére.
• Az ingatlan közmű bekötésekkel nem rendelkezik, a közművek kiépítése és a csatlakozás költségei a vevő feladata és költsége. Az önkormányzat nem vállal kötelezettséget az ingatlanhoz, illetve Semmelweis utcában történő közművek kiépítésére.
• A vevőt az adás-vételi szerződés aláírásának napjától számított 2 éves – a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) besorolásának megfelelő beépítési kötelezettség terheli. A beépítési kötelezettség biztosítására az adásvételi szerződésben az önkormányzat javára elidegenítési és terhelési tilalmat, valamint eredeti vételáron történő visszavásárlási jogot kell kikötni és azt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni.

2. Az ingatlan induló vételára 12.660.000.- Ft + ÁFA, összesen: 16.078.200.-Ft.
A kialakult vételárat az adás-vételi szerződés megkötésig, egyösszegben kell megfizetni, a teljesítést az adásvételi szerződés megkötése előtt igazolni szükséges.

3. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 14.§ 2.) bekezdése alapján az ingatlanra Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.

4. Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli.

5. A pályázat beérkezésének határideje: 2023. augusztus 04. napja 12.00 óra

Pályázat beérkezésének címe: Balassagyarmat Város Jegyzője
2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 12.

A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon szerepeljen „Pályázat a Balassagyarmat, 871/5 hrsz-ú ingatlan vásárlására ” szöveg.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
a.) pályázó adatait:
• magánszemély esetében: név, születési név, születési hely, idő, anyja neve, adóazonosító jele, lakhelye, elérhetőséget (telefon, email),
• jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén: adószám, székhely, nyilatkozat arról, hogy nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás alatt,
• egyéni vállalkozó, természetes személy esetén: név, születési név, születési hely, idő, anyja neve, lakhely, adószám, székhely,
b.) nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja. Amennyiben többen közösen pályáznak, úgy valamennyi pályázónak nyilatkoznia kell,
c.) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot arról, hogy a pályázó átlátható szervezetnek minősül,
d.) közös pályázat esetén a pályázati tárgyaláson licitáló személyének megnevezését,
e.) 30 napnál nem régebbi igazolást arról, hogy Balassagyarmat Város Önkormányzata felé – semmilyen jogcímen tartozása nincs, továbbá adó, adók módjára behajtandó köztartozás, és a társadalombiztosítási alap javára teljesítendő köztartozás nincs.

Több pályázó esetén Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala „A” épületének I. emeleti kistanácskozó termében pályázati tárgyalásra kerül sor, külön értesítés nélkül,

2023. augusztus 08-án 11,00 órakor.

6. A pályázati tárgyaláson a pályázók személyesen, vagy írásos meghatalmazással rendelkező megbízottjuk által vehetnek részt.

7. A pályázati tárgyaláson az a pályázó vehet részt, aki pályázati ajánlatát Balassagyarmat Város Jegyzőjéhez az előírt tartalommal és határidőben benyújtotta, továbbá 2023. augusztus 04. 12,00 óráig beérkezőleg az ajánlati biztosíték összegét, 1.607.820.-Ft-ot azaz: egymillió-hatszázhétezer-nyolcszázhúsz forintot – mely bánatpénznek minősül – az eladó Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének a K&H Bank 10402771-00029189-00000007 számú költségvetési elszámolási számlájára (közlemény rovatban fel kell tüntetni „Bánatpénz” Balassagyarmat, Balassagyarmat 871/5 hsz-ú ingatlan pályázata tárgyában) egy összegben befizette és az erről szóló igazolás becsatolásra kerül.

8. A pályázatot elnyerőnél a fenti összeg a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó részére 8 napon belül az összeg -kamatmentesen- visszafizetésre kerül.

9. A pályázati tárgyaláson a licitlépcső 100.000.- Ft a nettó induló vételárra.

10. Az ingatlan vételi jogát a pályázati tárgyaláson résztvevők közül az a pályázó nyeri el, aki a legmagasabb vételár megfizetésére úgy vállal kötelezettséget, hogy a megelőző ajánlathoz képest 100.000.-Ft-tal magasabb összeget kínál.

11. A pályázati tárgyalás napjától számított 15 napon belül a feleket szerződéskötési kötelezettség terheli. Ez idő alatt a vevőnek az általa vállalt és közölt összeget az önkormányzat számlájára be kell fizetni. Amennyiben a pályázat nyertese 15 napon belül -neki felróható ok miatt- nem köti meg az adás-vételi szerződést vagy attól visszalép, elveszti a bánatpénz visszafizetésére vonatkozó jogot.

12. Amennyiben a pályázat nyertese nem él vételi jogával, a soron következő legmagasabb ajánlatot tevő kaphat vételi lehetőséget.

13. A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 14.§- (2) bekezdése értelmében a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg az ingatlan értékesítése során.
Az eladó a szerződéskötést követő 5 munkanapon belül postára adja a Magyar Államot képviselő Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nek az elővásárlási jogról való nyilatkozattételre való felhívást. Az elővásárlási jog jogosultjának a megkeresés postára adásáról számított 35 napon jogvesztő határidő áll a rendelkezésére, az elővásárlási jog gyakorlására.
A nyertes pályázóval kötendő adásvételi szerződésben kikötésre kerül, hogy a Magyar Állam elővásárlási jogáról való lemondás, illetve a nyilatkozattételre rendelkezésre álló jogvesztő határidő letelte után lép hatályba a szerződés.
Amennyiben a Magyar Állam él az elővásárlási jogával, úgy az adásvétel Balassagyarmat Város Önkormányzata és a Magyar Állam között jön létre. Ebben az esetben a pályázat nyertese részére az általa megfizetett vételárat az eladó az elővásárlási jog jogosultja nyilatkozatának kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül -kamatmentesen- visszafizeti.

14. A pályázattal kapcsolatosan további információ a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési, Városüzemeltetési Osztályától kérhető (telefonszám: 35/-505-977).

15. A pályázat kiírója fenntartja a jogát arra, hogy érvényesen beérkezett pályázatok esetén is eredménytelennek nyilvánítsa a pályázati eljárást.

dr. Varga Andrea
jegyző

HIRDETÉS

Legújabb cikkek

Programok