spot_img

Eladó önkormányzati ingatlan

2024. júl. 19.

Pályázati hirdetmény

Balassagyarmat Város Önkormányzata Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 113/2023.(VI.27.) határozata alapján pályázati eljárás keretében VÉTELRE – a megtekintett állapotban-, per-, igény és tehermentesen – meghirdeti az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Balassagyarmat, Óváros tér 15. szám alatti, 213 m2 földterületen lévő, lakóház, udvar megnevezésű ingatlant.

1. Az ingatlan irodaként funkcionált. Műszaki állapota: felújítandó, nyílászárók, fűtési rendszer elavult.

2. Az ingatlan közmű bekötésekkel rendelkezik. A közművek bekötéséhez kapcsolódó feladatok a vevő feladata és költsége.

3. Az ingatlan induló vételára: 15.147.000.- Ft, azaz: Tizenötmillió-száznegyvenhétezer forint.

4. A kialakult teljes vételárat az adás-vételi szerződés aláírásáig, egyösszegben kell megfizetni az önkormányzat számlájára, a teljesítést a szerződés aláírásával egyidejűleg igazolni szükséges.

5. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 14.§ 2.) bekezdése alapján az ingatlanra a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.

6. Az ingatlan szerzésével kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli.

7. Az ingatlan birtokba adása az adásvételi szerződés hatályba lépésétől számított 3 napon belül esedékes.

8. A pályázatot írásban Balassagyarmat Város Jegyzőjének (2660 Balassagyarmat, Pf.: 58.) címezve, 2023. augusztus 11. 12,00 óráig beérkezőleg kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell:

a.) pályázó nevét és címét, adószámát, magánszemély esetében (személyes adatokat) adóazonosító számot,
b.) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén harminc napnál nem régebbi cégkivonatot, természetes személy esetén igazolást arról, hogy az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szerepel,
c.) jogi személy esetében a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (2) bekezdés szerint a pályázó nyilatkozata az átlátható szervezetről,
d.) nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja. Amennyiben többen közösen pályáznak, úgy valamennyi pályázónak nyilatkoznia kell,
e.) közös pályázat esetén a pályázati tárgyaláson licitáló személyének megnevezését,
f.) 30 napnál nem régebbi igazolást a köztartozás mentességről (úgy az önkormányzati, mint az állami adóhatóság tekintetétben), továbbá Balassagyarmat Város Önkormányzata felé fennálló tartozása nincs.

Több pályázó esetén Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal „A” épületének I. emeleti kistanácskozó termében pályázati tárgyalásra kerül sor, külön értesítés nélkül, 2023. augusztus 15-én 10.00 órakor.

9. A pályázati tárgyaláson a pályázók személyesen, vagy írásos meghatalmazással rendelkező megbízottjuk által vehetnek részt.

10. A pályázati tárgyaláson az a pályázó vehet részt, aki pályázati ajánlatát Balassagyarmat Város Jegyzőjéhez az előírt tartalommal és határidőben benyújtotta, továbbá 2023. augusztus 11. 12,00 óráig beérkezőleg az ajánlati biztosíték összegét, 1.256.500.-Ft-ot azaz: egymillió-kettőszázötvenhatezer-ötszáz forintot – mely bánatpénznek minősül – az eladó Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének a K&H Bank 10402771-00029189-00000007 számú költségvetési elszámolási számlájára (közlemény rovatban fel kell tüntetni „Bánatpénz” az Óváros tér 15.szám alatti ingatlan pályázata tárgyában) egy összegben befizette és az erről szóló igazolás -legkésőbb a tárgyalás megkezdéséig- becsatolásra kerül.

11. A pályázatot elnyerőnél a fenti összeg a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó részére 8 napon belül az összeg -kamatmentesen- visszafizetésre kerül.

12. Az ingatlan vételi jogát a pályázati tárgyaláson résztvevő közül az a pályázó nyeri el, aki a legmagasabb összegű ajánlatot tette.

13. A pályázati tárgyaláson a licitlépcső 100.000.- Ft a nettó induló vételárra.

14. A pályázati tárgyalás napjától számított 15 napon belül a feleket szerződéskötési kötelezettség terheli. Ez idő alatt a vevőnek az általa vállalt és közölt összeget az önkormányzat számlájára be kell fizetni. Amennyiben a pályázat nyertese 15 napon belül -neki felróható ok miatt- nem köti meg az adás-vételi szerződést vagy attól visszalép, elveszti a bánatpénz visszafizetésére vonatkozó jogot.

15. Amennyiben a pályázat nyertese nem él vételi jogával, a soron következő legmagasabb ajánlatot tevő kaphat vételi lehetőséget.

16. A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 14.§- (2) bekezdése értelmében a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg az ingatlan értékesítése során.
Az eladó a szerződéskötést követő 5 munkanapon belül postára adja a Magyar Államot képviselő Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nek az elővásárlási jogról való nyilatkozattételre való felhívást. Az elővásárlási jog jogosultjának a megkeresés postára adásáról számított 35 napon jogvesztő határidő áll a rendelkezésére, az elővásárlási jog gyakorlására.
A nyertes pályázóval kötendő adásvételi szerződésben kikötésre kerül, hogy a Magyar Állam elővásárlási jogáról való lemondás, illetve a nyilatkozattételre rendelkezésre álló jogvesztő határidő letelte után lép hatályba a szerződés.
Amennyiben a Magyar Állam él az elővásárlási jogával, úgy az adásvétel Balassagyarmat Város Önkormányzata és a Magyar Állam között jön létre. Ebben az esetben a pályázat nyertese részére az általa megfizetett vételárat az eladó az elővásárlási jog jogosultja nyilatkozatának kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül -kamatmentesen- visszafizeti.

17. Az ingatlan megtekinthető előzetes egyeztetés alapján:

18. A pályázattal kapcsolatosan további információ a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Településfejlesztési, Városüzemeltetési, Vagyongazdálkodási és Hatósági Osztályától kérhető (telefonszám: 35/-505-977).

19. A pályázat kiírója fenntartja a jogát arra, hogy érvényesen beérkezett pályázatok esetén is eredménytelennek nyilvánítsa a pályázati eljárást.

Dr. Varga Andrea
jegyző

HIRDETÉS

Legújabb cikkek

Programok