spot_img

Pályázat lakások kialakítására

2024. ápr. 13.

Pályázati hirdetmény a Balassagyarmat 1584/2/A/5 hrsz-ú Balassagyarmat, Rákóczi u. 23. szám alatti orvosi rendelő megnevezésű ingatlanból lakások kialakítására.

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének az 129/2023.(VII.10.) határozata alapján Balassagyarmat Város Önkormányzata pályázati eljárás keretében AJÁNLATOK BEKÉRÉSE útján LakÁSOK kialakítására meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő, Balassagyarmat, Rákóczi u. 23. szám alatti (Egészségház) az ingatlan-nyilvántartásban Balassagyarmat 1584/2/A/5 hrsz-ú, 365 m2 alapterületű, orvosi rendelő (rendeltetésének megváltoztatása folyamatban van) megnevezésű ingatlant a megtekintett állapotban.

1. Az ingatlan elhelyezkedése:
Balassagyarmat történelmileg belvárosi -központi- részén, jól frekventált részen, rendezett környéken helyezkedik el.
Az ingatlan szilárd burkolatú úton jól megközelíthető, a társasház 1. emeletén található. A közelben találhatóak boltok, oktatási intézmények, vendéglátó egységek.
A terület összközműves.
Az ingatlanban jelenleg egy házi orvosi rendelő működik, melynek áthelyezéséről az önkormányzat a beruházás megkezdése előtt gondoskodik.

2. Pályázati feltételek:
a) Az 1582/2/A/5 hrsz-ú ingatlanban legalább 5 lakást kell kialakítani. A kialakításra kerülő lakásokból 2 db lakás önkormányzati tulajdonban marad.
b) A beruházás során az ingatlanból kialakításra kerülő lakások tulajdon jogának rendezésére a beruházás befejezését követően kerül sor.
c) a beruházás elszámolása: az elszámolás alapja a benyújtott pályázathoz csatolt részletes költségvetés szerinti beruházási/kivitelezési összeg (mint beruházói hozzájárulás) valamint a 2023.06.20-án készült értékbecslés szerint megállapított 89.518.000.-Ft + ÁFA forgalmi érték (mint önkormányzati hozzájárulás) együttes összege. A 2 db önkormányzati tulajdonban maradó lakás értékének meghatározását követően kerül sor az elszámolásra akként, hogy amennyiben a lakások értéke meghaladja az önkormányzati hozzájárulás összegét, a különbözetet az önkormányzat a beruházó részére megtéríti, míg amennyiben az a hozzájárulás összegét nem éri el, a különbözetet a beruházó az önkormányzat részére megfizeti.
d) A kialakításra kerülő lakásoknak egyedi fogyasztás mérőkkel (áram, víz, fűtés) kell rendelkeznie,
e) Az önkormányzati tulajdonban maradó lakások minimális felszereltsége: fűtőeszközök, melegvíz biztosítása, lámpák, sütő-főző berendezési tárgy (gáztűzhely, vagy főzőlap, beépítettsütő), szaniterek, karnis.
f) A nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötésétől számított 2 éven belül a lakásokat ki kell alakítani, melyekre 2 éven belül a rendeltetés változásról hatósági bizonyítvánnyal kell rendelkezni, amely településképi bejelentés eljárás keretében kerül kiadásra.
g) A beruházáshoz kapcsolódó valamennyi költség a beruházót terheli, ideértve az elkészült lakások külön hrsz-re helyezésének, a szükséges vázrajz elkészítésének és a társasház alapító okirata módosításának majdani költségét is.
h) A beérkezett ajánlatokról a Képviselő-testület dönt.
i) A Képviselő-testület döntése alapján a nyertes ajánlattevővel beruházási szerződés kerül megkötésre.
j) a nem szerződés szerinti befejezés (be nem fejezés) esetén a felek független értékbecslő bevonásával a szerződéskötéskori érték ismételt meghatározása mellett az ingatlan aktuális forgalmi értékének megállapításával, az értéknövekedés alapján számolnak el azzal, hogy  a beruházási összeg 10 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbér kikötésére kerül sor, melyet az önkormányzat  értéknövekedés esetén beszámítani jogosult.

3. Az ajánlatok benyújtásának helye, ideje és módja:
Az ajánlatokat írásban zárt borítékban „Ajánlat a Balassagyarmat, Rákóczi u. 23. szám alatti 1584/2/A/5 hrsz-ú ingatlanon lakások kialakítása” megjelöléssel Balassagyarmat Város Jegyzőjéhez (2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 12.) 2023. szeptember 10. napjáig kell benyújtani.

4. A pályázatnak tartalmaznia kell:
a.) pályázó adatait:
• magánszemély esetében: név, születési név, születési hely, idő, anyja neve, adóazonosító jele, lakhelye, elérhetőséget (telefon, email),
• jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén: adószám, székhely, nyilatkozat arról, hogy nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás alatt,
• egyéni vállalkozó, természetes személy esetén: név, születési név, születési hely, idő, anyja neve, lakhely, adószám, székhely,
b.) koncepció tervet, melynek tartalmaznia kell:
ca) a kialakításra kerülő lakások számát, méretét, elhelyezkedését, tervrajzot,
cb) várható beruházás összegét, részletes költségvetéssel,
bc) a beruházás lezárásakor az önkormányzati tulajdonba kerülő lakások számát, elhelyezkedését, méretét,
bd) garanciavállalást, referenciákat,
be) a beruházás megvalósításának tervezett időtartamát,
c.) a beruházói szerződéshez kapcsolódó -a fent írtakon túl- számításba veendő szempontokat, pld. lakás felszereltsége (pl. berendezési tárgyak, konyhaszekrény, hűtő, mikró, mosógép, zuhanykabin, klíma, beépített szekrény, galéria.), hőszigetelés kérdése, fűtési rendszer fajtája, tanúsítvány szerinti kód
d.) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot arról, hogy a pályázó átlátható szervezetnek minősül,
e.) 30 napnál nem régebbi igazolást arról, hogy Balassagyarmat Város Önkormányzata felé – semmilyen jogcímen tartozása nincs, továbbá adó, adók módjára behajtandó köztartozás, és a társadalombiztosítási alap javára teljesítendő köztartozása nincs,
f.) nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

5. Ajánlatok elbírálása:
A beérkezett ajánlatok elbírálásáról a Képviselő-testület dönt.

6. A pályázat eredménytelenné nyilvánítása:
A Képviselő-testület fenntartja a jogát arra, hogy érvényesen beérkezett ajánlatok esetén is eredménytelennek nyilvánítsa az ajánlatkérési eljárást.

7. Az ingatlan megtekinthető; előzetes egyeztetés szerint.

8. A pályázattal kapcsolatos további információ a balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési, Városüzemeltetési, Vagyongazdálkodási és Hatósági Osztálytól kérhető (telefonszám: (35/505-977 )

Dr. Varga Andrea
jegyző

Legújabb cikkek

Programok