spot_img

Eladó önkormányzati telek

2024. jún. 22.

Pályázati hirdetmény a Balassagyarmat 061/44 hrsz. alatti, beruházási terület megnevezésű ingatlanból részterület értékesítése pályázati eljárás úján

Balassagyarmat Város Önkormányzata (2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 12.) Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének az 150/2023.(VIII.04.) határozata alapján, pályázati eljárás keretében, licit útján értékesítésre meghirdeti a Balassagyarmat Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, Balassagyarmat, 061/44 hrsz-ú, 18 ha 5822 m2 területű, beruházási terület megnevezésű ingatlanból az alább 85-4274 számmal jelölt 5 hektáros területet , a jelenlegi, megtekintett állapotban.

1. Az ingatlan adatai:
• Az ingatlan természetben Balassagyarmat déli ipariterületen található. A rajzon jelölt terület jelenleg kialakítás, kitűzés alatt áll. 
• Az ingatlan Szügyi útról aszfaltos úton közelíthető meg.
• Az ingatlant 2025. december 31. napjáig beépítési kötelezettség terheli, azaz eddig az időpontig használatbavételi engedéllyel (vagy ezzel egyenértékű engedéllyel) kell rendelkezni.
• A beépítési kötelezettség biztosítására az adásvételi szerződésben az önkormányzat javára elidegenítési és terhelési tilalmat, valamint eredeti vételáron történő visszavásárlási jogot kell kikötni és azt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni.
• A Balassagyarmat 061/44 hrsz-ú ingatlant Balassagyarmat külterület 064/8 hrsz-t és a Balassagyarmat belterület 3185 hrsz-t illető átjárási szolgalmi jog terheli.

2. Az ingatlan induló vételára 99.781.000.- Ft + ÁFA, összesen: 126.721.870.-Ft.

A kialakult vételárat az adás-vételi szerződés megkötésig, egyösszegben kell megfizetni, a teljesítést az adásvételi szerződés megkötése előtt igazolni szükséges.

3. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 14.§ 2.) bekezdése alapján az ingatlanra Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.

4. Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli.

5. A pályázat beérkezésének határideje:    2023.szeptember 04. napja 16.00 óra

Pályázat beérkezésének címe: Balassagyarmat Város Jegyzője
2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 12.

A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon szerepeljen „Pályázat a Balassagyarmat, 061/44 hrsz-ú ingatlanból kijelölt terület vásárlására ” szöveg.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
a.) pályázó adatait:
• magánszemély esetében: név, születési név, születési hely, idő, anyja neve, adóazonosító jele, lakhelye, elérhetőséget (telefon, email),
• jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén: adószám, székhely, nyilatkozat arról, hogy nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás alatt,
• egyéni vállalkozó, természetes személy esetén: név, születési név, születési hely, idő, anyja neve, lakhely, adószám, székhely,
b.) szakmai programot/üzleti tervet, melyben a pályázó részletesen ismerteti, hogy milyen ipari tevékenységet kíván folytatni az adott területen; ennek érdekében a beépítési kötelezettséget miként kívánja biztosítani és a tervezett beruházás által hány munkahelyet létesít,
c.) nyilatkozatot arról, hogy tevékenysége nem veszélyes tevékenység, illetve az elkészült termék nem veszélyes termék része lesz,
d.) nyilatkozatott arról, hogy az érintett területen jelentős környezeti terhelést okozó tevékenységet nem fog folytatni,
e.) nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja. Amennyiben többen közösen pályáznak, úgy valamennyi pályázónak nyilatkoznia kell,
f.) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot arról, hogy a pályázó átlátható szervezetnek minősül,
g.) közös pályázat esetén a pályázati tárgyaláson licitáló személyének megnevezését,
h.) 30 napnál nem régebbi igazolást arról, hogy Balassagyarmat Város Önkormányzata felé – semmilyen jogcímen tartozása nincs, továbbá adó, adók módjára behajtandó köztartozás, és a társadalombiztosítási alap javára teljesítendő köztartozás nincs.

Több pályázó esetén Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala „A” épületének I. emeleti kistanácskozó termében pályázati tárgyalásra kerül sor, külön értesítés nélkül, 2023. szeptember 06-án 10,00 órakor.

6. A pályázati tárgyaláson a pályázók személyesen, vagy írásos meghatalmazással rendelkező megbízottjuk által vehetnek részt.

7. A pályázati tárgyaláson az a pályázó vehet részt, aki pályázati ajánlatát Balassagyarmat Város Jegyzőjéhez az előírt tartalommal és határidőben benyújtotta, továbbá 2023. szeptember 04. 16,00 óráig beérkezőleg az ajánlati biztosíték összegét, 12.672.187.-Ft-ot azaz: tizenkettőmillió-hatszázhetvenkettőezer-száznyolcvanhét forintot - mely bánatpénznek minősül - az eladó Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének a K&H Bank 10402771-00029189-00000007 számú költségvetési elszámolási számlájára (közlemény rovatban fel kell tüntetni „Bánatpénz” Balassagyarmat, Balassagyarmat 061/44 hsz-ú ingatlan kijelölt részére pályázata tárgyában) egy összegben befizette és az erről szóló igazolás  becsatolásra kerül.

8. A pályázatot elnyerőnél a fenti összeg a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó részére 8 napon belül az összeg -kamatmentesen- visszafizetésre kerül.

9. A pályázati tárgyaláson a licitlépcső 100.000.- Ft a nettó induló vételárra.

10. Az ingatlan vételi jogát a pályázati tárgyaláson résztvevők közül az a pályázó nyeri el, aki a legmagasabb vételár megfizetésére úgy vállal kötelezettséget, hogy a megelőző ajánlathoz képest 100.000.-Ft-tal magasabb összeget kínál.

11. A pályázati tárgyalás napjától számított 15 napon belül a feleket szerződéskötési kötelezettség terheli. Ez idő alatt a vevőnek az általa vállalt és közölt összeget az önkormányzat számlájára be kell fizetni. Amennyiben a pályázat nyertese 15 napon belül -neki felróható ok miatt- nem köti meg az adás-vételi szerződést vagy attól visszalép, elveszti a bánatpénz visszafizetésére vonatkozó jogot.

12. Amennyiben a pályázat nyertese nem él vételi jogával, a soron következő legmagasabb ajánlatot tevő kaphat vételi lehetőséget.

13. A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 14.§- (2) bekezdése értelmében a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg az ingatlan értékesítése során.

Az eladó a szerződéskötést követő 5 munkanapon belül postára adja a Magyar Államot képviselő Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nek az elővásárlási jogról való nyilatkozattételre való felhívást. Az elővásárlási jog jogosultjának a megkeresés postára adásáról számított 35 napon jogvesztő határidő áll a rendelkezésére, az elővásárlási jog gyakorlására.
A nyertes pályázóval kötendő adásvételi szerződésben kikötésre kerül, hogy a Magyar Állam elővásárlási jogáról való lemondás, illetve a nyilatkozattételre rendelkezésre álló jogvesztő határidő letelte után lép hatályba a szerződés.
Amennyiben a Magyar Állam él az elővásárlási jogával, úgy az adásvétel Balassagyarmat Város Önkormányzata és a Magyar Állam között jön létre. Ebben az esetben a pályázat nyertese részére az általa megfizetett vételárat az eladó az elővásárlási jog jogosultja nyilatkozatának kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül -kamatmentesen- visszafizeti.

14. A pályázattal kapcsolatosan további információ a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési, Városüzemeltetési Osztályától kérhető (telefonszám: 35/-505-977).

15. A pályázat kiírója fenntartja a jogát arra, hogy érvényesen beérkezett pályázatok esetén is eredménytelennek nyilvánítsa a pályázati eljárást. 

Dr. Varga Andrea
jegyző

Legújabb cikkek

Programok