spot_img

Álláspályázat: intézményvezető

2024. ápr. 19.

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Szent Erzsébet Idősek Otthona

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

intézményvezető
munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az intézményben folyó szakmai munka
jogszabályoknak megfelelő, szakszerű irányítása. Gondoskodás az intézmény működéséhez
szükséges belső szabályzatok elkészítéséről, módosításáról, előterjesztéséről és az abban
foglaltak betartásáról. Az intézmény képviseletének ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval,
társintézményekkel, társadalmi szervezetekkel. A személyes gondoskodást nyújtó intézmény
teljes körű szakmai vezetése, a munkáltatói jogok gyakorlása az intézmény munkavállalói felett.
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időtartamra szól. Az intézményvezetői munkakör
legkorábban 2024. május 1. napjával tölthető be és határozott időre – 2024. május 1. napjától

 1. április 30. napjáig – szól.
  Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy
  Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb
  Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
  Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott idő – 5 évre szóló
  vezetői megbízás, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
  Munkavégzés helye: Balassagyarmat
  Álláshirdető szervezet bemutatása: Szent Erzsébet Idősek Otthona, 2660 Balassagyarmat,
  Markusovszky utca 1.
  A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés
  feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet
  honlap címe stb.): A pályázatot zárt borítékban, postai úton vagy személyesen a megjelölt
  határidőre történő beérkezéssel, Balassagyarmat Város Jegyzőjének címére kell benyújtani: dr.
  Varga Andrea jegyző, Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal, 2660 Balassagyarmat,
  Rákóczi fejedelem út 12. A borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
  azonosító számot, valamint a „Szent Erzsébet Idősek Otthona intézményvezetői munkakör”
  megjelölést!

Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 52936
Intézményi iktatószám: ÖHI/639-1/2024

 • Erkölcsi bizonyítvány
  Elvárt végzettség/képesítés:
 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA),
  Idősek és fogyatékos felnőttek gondozása, felsőfokú iskolai végzettség
  Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 5
  Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
 • Legalább öt év, felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést
  igénylő, a gyermekvédelem, szociális ellátás, egészségügyi ellátás, illetve közoktatás
  területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.
 • A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
  feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú
  mellékletében az intézményvezetői munkakör betöltéséhez meghatározott felsőfokú
  végzettség és szakképesítés
 • Vezetőképzési kötelezettség teljesítése a vezetői megbízással rendelkező
  szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI
  rendelet szerint, illetve annak vállalása magasabb vezetői megbízás esetén.
 • Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII.
  törvény szerinti vagyonnyilatkozat benyújtása magasabb vezetői megbízás esetén.
 • Cselekvőképesség, büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a Pályázó
  nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
 • Nyilatkozat arról, hogy magasabb vezetői megbízás esetén a pályázó
  vállalja a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek
  vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerinti képzési kötelezettséget.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • egyéb
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló
  nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
  eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • részletes szakmai önéletrajz
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 52936
Intézményi iktatószám: ÖHI/639-1/2024

 • vezetői program
 • szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása
 • Nyilatkozat büntetlen előéletről
  A pályázat benyújtásának határideje: 2024.03.14. 16:00
  A pályázat elbírálásának módja: A beérkezett pályázatokat a vonatkozó jogszabályok alapján
  létrehozott szakmai bizottság véleményezi. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy
  még érvényes pályázatok esetében is a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
  A pályázat elbírálásának határideje: 2024.04.30.
  Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.05.01.

Legújabb cikkek

Programok