spot_img

Állás: intézményvezető

2024. ápr. 19.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet (GAMESZ)
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

intézményvezető
munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az intézményben folyó szakmai munka
jogszabályoknak megfelelő, szakszerű irányítása. Gondoskodás az intézmény működéséhez
szükséges belső szabályzatok elkészítéséről, módosításáról, előterjesztéséről és az abban
foglaltak betartásáról. Az intézmény képviseletének ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval,
társintézményekkel, társadalmi szervezetekkel. A gazdasági, műszaki, városüzemeltetési,
sportigazgatási, egészségügyi alapellátási feladatokat végző intézmény teljes körű szakmai
vezetése, a munkáltatói jogok gyakorlása az intézmény munkavállalói felett. A közalkalmazotti
jogviszony határozatlan időtartamra szól. Az intézményvezetői munkakör legkorábban 2024.
május 1. napjával tölthető be és határozott időre – 2024. május 1. napjától 2029. április 30. napjáig

 • szól.
  Betöltendő állás szakmacsoportja: üzemeltetés
  Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb
  Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
  Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott idő – 5 évre szóló
  vezetői megbízás, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
  Munkavégzés helye: Balassagyarmat
  Álláshirdető szervezet bemutatása: Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet, 2660
  Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 50.
  A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés
  feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet
  honlap címe stb.): A pályázatot zárt borítékban, postai úton vagy személyesen a megjelölt
  határidőre történő beérkezéssel, Balassagyarmat Város Jegyzőjének címére kell benyújtani: dr.
  Varga Andrea jegyző, Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal, 2660 Balassagyarmat,
  Rákóczi fejedelem út 12. A borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
  számot, valamint a „Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet intézményvezetői
  munkakör” megjelölést!

Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 53060
Intézményi iktatószám: ÖHI/640-1/2024

 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
 • Erkölcsi bizonyítvány
  Elvárt végzettség/képesítés:
 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA),
  Egyéb végzettség, felsőfokú végzetttség

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • Az intézmény tevékenységi köréhez kapcsolódó felsőfokú végzettség és
  szakképesítés
 • Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII.
  törvény szerinti vagyonnyilatkozat benyújtása magasabb vezetői megbízás esetén
 • Cselekvőképesség, büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó
  nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló
  nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
  eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • részletes szakmai önéletrajz
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • vezetői program
 • szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
 • Nyilatkozat büntetlen előéletről
  A pályázat benyújtásának határideje: 2024.03.14. 16:00
  A pályázat elbírálásának módja: A beérkezett pályázatokat a Kjt. alapján létrehozott szakmai
  bizottság véleményezi. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy még érvényes
  pályázatok esetében is a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.04.30. 23:59

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.05.01.

Legújabb cikkek

Programok