spot_img

Bérbe adják a nyírjesi Látogatóközpontot

2024. júl. 16.

Pályázati hirdetmény Balassagyarmat, 5104 hrsz-ú ingatlan Nyírjes területén, a 7-es tó partján található Balassagyarmat, Nyírjes, Látogatóközpont bérbeadására

1. Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének, a 26/2024.(II. 29.) számú határozata alapján meghirdetem, a Balassagyarmat, 5104 hrsz-ú - amely Nyírjes területén, a 7-es tó partján található –, Látogatóközpont megnevezésű ingatlan bérbeadását az alábbi feltételekkel:
a) a bérleti jogviszony a szerződés aláírásától kezdődő 5 éves, határozott időre szól, azzal, hogy a szerződés a Képviselő-testület döntése alapján meghosszabbítható,
b) az induló licit alapdíj összege 1.297.380 Ft + ÁFA/év, azzal, hogy a bérleti díj megfizetése havonta történik,
c) a bérlő -a szerződés megkötéséig vállalja az óvadék megfizetését, melynek összege a pályázati tárgyaláson kialakult bérleti díj 3 havi összege,
d) a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyeket a bérlőnek kell –saját költségén– beszereznie,
e) a pályázathoz csatolni szükséges egy szakmai programot/üzleti tervet, melyben a leendő bérlő részletesen ismerteti, hogy milyen 
• szolgáltatásokat kíván nyújtani a látogatóközpontban (különös tekintettel a vendéglátóegységre); 
• szakmai tapasztattal/referenciákkal rendelkezik; 
• nyitva tartással kívánja üzemeltetni a központot;  
f) a leendő üzemeltető köteles együttműködni a létesítmény melletti tó tekintetében jogosultságokkal rendelkező szervezetekkel (horgászegyesület, sportegyesületek). Ennek keretében köteles az üzemeltető térítésmentesen biztosítani e szervezetek részére az alagsor 002. számú helyiség használatát valamint az árvízvédelmi helyiséget.
g) az üzemeltető a teljes nyitvatartási idő alatt köteles térítésmentesen biztosítani a szociális helyiségek használatát,
h) az üzemeltető köteles vállalni - bizományosi szerződés alapján - az önkormányzat által biztosított ajándéktárgyak, marketing termékek értékesítését, valamint kiadványok elérhetőségét,
i) az üzemeltető köteles az épülettel kapcsolatban felmerülő mindennemű rezsi költség megfizetésére,
j) az üzemeltető köteles a működtetéshez rendelkezésre bocsátott eszközök karbantartásáról, szükség szerinti pótlásáról gondoskodni,
k) a pályázat kiírója még érvényes pályázatok esetén is fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánításának. A képviselő-testület a döntése során a megajánlott bérleti díj összege mellett a szakmai programban/üzleti tervben foglaltak is értékeli.

2. Az ingatlan adatai:
• Az ingatlan természetben Balassagyarmat Nyírjes pusztában található a 7-es tó partján található. 
• Az ingatlan aszfaltos úton közelíthető meg.
• Az épület előtt egy akadálymentes parkolót alakítottak ki, továbbá kerékpártárolókat helyeztek el.
• Az ingatlan egyedi ivóvíz-, szennyvíz- és áram bekötéssel rendelkezik.
• Az épület földszintje az útról szintben elérhető az alagsor pedig lépcsővel és rámpával külön bejáraton is elérhető. 
• A földszinten (érkező szint) az előtérből nyílnak a mosdó helyiségek, a látogató központ továbbá az étterem/büfé. Az alagsori szint kívülről is megközelíthető, itt kapott helyet a gépészet és egy árvízvédelmi raktár, továbbá a kirándulókat, kerékpárosokat kiszolgáló öltöző és mosdó helyiség egy-egy zuhanyzóval. 
• A létesítmény alapterülete teraszokkal együtt 370,68 m2.
• Az épület a mellékletként csatolt bútorokkal, berendezésekkel, konyhatechnológiai eszközökkel együtt kerül üzemeltetésbe adásra.

A Látogatóközpont bemutatása a csatolt tervrajzok mellett az alábbiakban foglalhatók össze:

Az épület két tömegből áll, amely a fűthető és nem fűtött terek tömegeit is jelöli egyben. Az épület két szintje külön közelíthető meg. A földszint az útról közvetlenül megközelíthető akadálymentesen, az alagsor pedig kültérben a terepen közelíthető meg. Az épület előtt egy akadálymentes parkoló is van. A bejáratot a tömegből formálódó előtető jelöli ki. Az épület előtti tér az útról könnyen megközelíthető. Néhány pad és hulladékgyűjtő is elhelyezésre került.
Az alsó szint a tóval van egy szintben. Kültéri lépcsővel és burkolt lejtőn is megközelíthető. Egy viszonylag nagy fedett térre jutunk le, ahonnan az árvízvédelmi raktár megközelíthető.
Az épület hőellátását levegő/víz hőszivattyú biztosítja. A rendszer szabályozását a hőszivattyú szabályozó egysége végzi. Az épület fűtését és hűtését elsődlegesen padlófűtés biztosítja. A fő helyiségekben Daikin kazettás fan-coil berendezésekkel mesterséges hűtés biztosított.
Az energia ellátást 17,5 kVA névleges teljesítményű napelemes rendszer segíti.

3. Pályázatot nyújthatnak be jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók.

4. A pályázatnak tartalmaznia kell:
a.) pályázó adatait: 
• jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén: adószáma, székhelye, elérhetőség, nyilatkozat arról, hogy nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás alatt, 
• egyéni vállalkozó, természetes személy esetén: név, születési név, születési hely, idő, anyja neve, lakhely, adószám, székhely,
b.) a pályázathoz csatolni szükséges egy szakmai programot/üzleti tervet, melyben a leendő bérlő részletesen ismerteti, hogy milyen 
• szolgáltatásokat kíván nyújtani a látogatóközpontban (különös tekintettel a vendéglátóegységre); 
• szakmai tapasztattal/referenciákkal rendelkezik; 
• nyitva tartással kívánja üzemeltetni a központot
c.) nyilatkozatot arról, hogy tevékenysége nem veszélyes tevékenység
d.) nyilatkozatott arról, hogy az érintett területen jelentős környezeti terhelést okozó tevékenységet nem fog folytatni,
e.) nyilatkozatot, hogy a pályázati hirdetményben foglalt feltételeket elfogadja. Amennyiben többen közösen  pályáznak, úgy valamennyi pályázónak nyilatkoznia kell,
f.) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot arról, hogy a pályázó átlátható szervezetnek minősül,
g.) 30 napnál nem régebbi igazolást arról, hogy Balassagyarmat Város Önkormányzata felé – semmilyen jogcímen tartozása nincs, továbbá adó, adók módjára behajtandó köztartozás, és a társadalombiztosítási alap javára teljesítendő köztartozás nincs. 
h.) igazolást arról, hogy a 102.980.-Ft bánatpénz összegét Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének MBH Bank 50400209-16261929 számú költségvetési elszámolási számlájára a pályázat benyújtásának időpontjáig egy összegben befizette.  

5. A pályázat beérkezésének határideje:2024. március 20. napja 16.00 óra

A pályázatot személyesen vagy postai úton lehet benyújtani. A postára adás dátumát úgy kell megválasztani, hogy a pályázat a megadott címre a pályázati határidő utolsó napjáig biztosan megérkezzen.
A borítékon kérjük feltüntetni „Pályázat a Látogatóközpont üzemeltetésére”

Pályázat beérkezésének címe: Balassagyarmat Város Jegyzője
2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 12.

6. Több pályázó esetén a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal A” épületének I. emeleti kis tanácskozó termében pályázati tárgyalást tartunk, külön értesítés nélkül 

A licit tárgyalás időpontja: 2024. március 21. 10 óra,

A pályázati tárgyaláson az a pályázó vehet részt, aki pályázati ajánlatát Balassagyarmat Város Jegyzőjéhez az előírt tartalommal és határidőben benyújtotta, továbbá a pályázat benyújtásáig 2024. március hó 20-ig .a bánatpénz összegét befizette.
Helyszín: Balassagyarmat, Rákóczi u. 12. Városháza, Kistanácskozó terem

7. A tárgyaláson a pályázók személyesen vagy írásos meghatalmazással rendelkező megbízottjuk útján vehetnek részt. A tárgyaláson meghatalmazással résztvevőknek meghatalmazásuk eredeti példányát a tárgyalás megkezdése előtt a tárgyalást lefolytató ügyintézőnek át kell adniuk.

8. A pályázati tárgyaláson a licitlépcső 10.000.- Ft a nettó éves bérleti díjra.

9. A nem nyertes pályázók részére a Képviselő-testület döntését követően a bánatpénz visszafizetésre kerül, nyertesség esetén a szerződéskötéskor az óvadék összegébe beszámításra kerül.

10. A Látogatóközpont megtekinthető: 2024. március 12-én 10 órakor. (találkozás a helyszínen).

11. A bérlő kijelöléséről a Képviselő-testület a benyújtott pályázatok és egyedi elbírálás alapján dönt, a licit tárgyaláson meghatározott bérleti díj összege, valamint a szakmai program alapján.

12. A Képviselő-testület még érvényes pályázatok esetén is fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánításának.

13. A pályázattal kapcsolatosan további információ a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési, Városüzemeltetési, Vagyongazdálkodási és Hatósági Osztályától kérhető (telefonszám: 35/-505-977).

Dr. Varga Andrea
jegyző

Legújabb cikkek

Programok