spot_img

Óvodai beiratkozás

2024. júl. 15.

H I R D E T M É N Y
a 2024/2025. nevelési évre szóló óvodai beiratkozásról

Tájékoztatjuk a tisztelt szülőket, hogy a Balassagyarmat Város Önkormányzata fenntartásában működő Balassagyarmati Központi Óvodában (székhely: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc út 19.; OM 200635) és Tagintézményeiben a 2024/2025. nevelési évre szóló óvodai beiratkozás 2024. április 24-e és április 26-a között a következő eljárásrend szerint zajlik:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján mindazok a gyerekek, akik 2024. augusztus 31. napjáig a 3. életévüket betöltik, a 2024/2025. nevelési év kezdő napjától, azaz 2024. szeptember 1-jétől óvodakötelessé válnak. Az óvodakötelezettség azt jelenti, hogy a gyermeknek legalább napi négy órában részt kell vennie az óvodai foglalkozásokon. A Balassagyarmati Központi Óvoda kötelező felvételt biztosít azon gyermekek számára, akik Balassagyarmaton lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkeznek és életvitelszerűen a városban élnek. A patvarci és ipolyszögi gyermekek esetében a kötelező felvételt a patvarci és ipolyszögi tagintézmények biztosítják. A felvételi körzetben élő gyermekek az Oktatási Hivatal által vezetett és a fenntartó rendelkezésére bocsátott óvodakötelesek nyilvántartása alapján felvételt nyernek a lakóhelyükhöz (tartózkodási helyükhöz) legközelebb eső óvodai feladatellátási helyre. E döntésről az óvodavezető írásban értesíti az érintett gyermekek szüleit.

Az Nkt. 8. § (1) szerint az óvodaköteles korú gyermekek felvételét követően, amennyiben az óvoda szabad férőhelyekkel rendelkezik, felveheti azokat a gyermekeket is, akik a felvétel napjától számított fél éven belül töltik be a 3. életévüket. Amennyiben nem a lakóhelyéhez legközelebb eső óvodába szeretné gyermekét beíratni vagy gyermeke még nem óvodaköteles korú, de két és féléves korát követően szeretné a 2024/2025. nevelési évben óvodába járatni, az óvoda és az intézményfenntartó honlapján megtalálható, „Óvodai felvétel iránti kérelem” űrlap kitöltésével és 2024. április 24-e és április 26-a közötti – személyesen, postai vagy elektronikus úton történő – visszajuttatásával jelezhetik a Központi Óvoda vezetője felé.

Az Óvodai felvétel iránti kérelem űrlap letölthető az alábbi weboldalakról:
• https://www.kozpontiovibgy.hu/ovodai-beiratkozas/
• www.balassagyarmat.hu (a letölthető nyomtatványok között)
A kitöltött és aláírt űrlap a következő módokon juttatható vissza a Központi Óvodába:
• e-mailben az alábbi címre: postmaster@kozpontiovoda.t-online.hu
• személyesen leadható a Balassagyarmati Központi Óvoda székhelyén (cím: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc út 19.)
• postai úton: Balassagyarmati Központi Óvoda, 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc út 19.
A beiratkozás adatait alátámasztó iratok (személyi azonosító, lakcímkártya, szakértői vélemény, határozat) bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül majd sor.

A szülőnek lehetősége van arra, hogy az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, kérje a gyermek óvodai foglalkozásokon való részvétel alóli felmentését a Balassagyarmati Járási Hivataltól (2660 Balassagyarmat, Ady Endre út 2.), ha a gyermek családi körülménye, sajátos helyzete ezt indokolja. A felmentés legfeljebb annak az évnek az augusztus 31. napjáig adható, amelyben az óvodaköteles gyermek a 4. – különös méltánylást érdemlő esetben, amelyben az 5. – életévét betölti. A felmentési kérelem benyújtására 2024. április 15. napjáig van mód, e határidő jogvesztő.

Az óvoda a felvételi kérelmeket összesíti és az adatokat rögzíti a Köznevelési Információs Rendszerben (KIR), amely aktussal a gyermek óvodai jogviszonya létrejön. Felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy az óvodába történő beiratkozás, illetve az óvodaköteles korú gyermekek mindennapos óvodába járásának biztosítása a szülők kötelezettsége, melynek elmulasztása szabálysértési felelősséget von maga után.

Az óvodaköteles korú, de külföldön élő gyermekek esetében a szülőt bejelentési kötelezettség terheli az Oktatási Hivatal irányában. Amennyiben a gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles erről a tényről a szülő a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt, aki ezt a tényt a fenntartó rendelkezésére bocsátott adatbázisban átvezeti. A kötelező felvételt biztostó óvoda így tudni fogja, hogy a külföldön élő vagy felmentést kért gyermekek számával az óvodai csoportok szervezésekor már nem kell számolnia. A külföldön élő óvodaköteles gyermekek bejelentéséhez szükséges nyomtatvány és további információ elérhető az Oktatási Hivatal honlapján:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese

A már óvodai jogviszonnyal rendelkező, de külföldre távozó, az óvodakötelezettséget külföldön teljesítő gyermekek szülője erről a tényről az óvodavezetőt köteles értesíteni.
Az óvodavezető legkésőbb 2024. május 27. napjáig meghozott óvodai felvétellel kapcsolatos döntése ellen az Nkt. 37-38. §-a jogorvoslati lehetőséget biztosít a döntés közlésétől számított 15 napon belül.

Köszönjük a szülők együttműködését!

dr. Varga Andrea
Balassagyarmat Város Jegyző

Legújabb cikkek

Programok