spot_img

Önkormányzati helyiség bérbeadása

2024. júl. 19.

Pályázati hirdetmény az alábbi önkormányzati tulajdonban álló helyiség határozott idejű (5 év időtartamra szóló) bérbeadására

I. A helyiség

 • Fekvési helye:                        Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem u. 57.
 • Helyrajzi szám:          1428
 • Alapterülete:              32 m2
 • Felszereltsége:            villany- és vízellátás, egyedi gázfűtés, légkondicionáló
 • Műszaki állapota:       jó

A helyiségben vendéglátó-ipari, kereskedelmi és szolgáltató tevékenység folytatására lehet pályázni, valamint irodahelyiség kialakítására is lehetőség van.

A fizetendő bérleti díj minimális összege a 15/2004. (V.21.) számú önkormányzati rendelet szerint, mely egyben a licit alap is:

– Vendéglátás:                                          27.500.- Ft/m2/év + ÁFA, azaz

                                                                 880.000.-Ft/év + ÁFA, bruttó:  93.133.-Ft/hó

– Kereskedelem és szolgáltatás:               21.000.- Ft/m2/év + ÁFA, azaz

                                                                 672.000 + ÁFA        bruttó: 71.120.-Ft/hó

 – Iroda:                                                    20.000.- Ft/m2/év+ ÁFA

                                                                 640.000.-Ft + ÁFA   bruttó: 67.733.-Ft/hó

Az óvadék összege:                                        a pályázati tárgyaláson a helyiségre kialakult bérleti

díj 3 havi összege, melyet a pályázónak a bérleti

szerződés megkötésével egyidejűleg kell megfizetnie.

II:

(1) A pályázati ajánlatot írásban Balassagyarmat Város Jegyzőjéhez (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem u. 12. Pf.: 58.) kell benyújtani: 2024. év május hó 10. 1200-óráig kell benyújtani melynek tartalmazni kell:

 1. pályázó nevét és címét, adószámát, (elérhetőségét),
 2. a tervezett hasznosítási mód megjelölését,
 3. nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja,
 4. jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén harminc napnál nem régebbi cégkivonatot, természetes személy esetén igazolást arról, hogy szerepel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában,
 5. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozat becsatolása az átlátható szervezetről.
 6. 30 napnál nem régebbi igazolás (ezen pályázati hirdetmény II.10/b pontban foglaltaknak megfelelően), hogy Balassagyarmat Város Önkormányzata felé -semmilyen jogcímen tartozása nincs.
 • Több pályázó esetén a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal A” épületének I. emeleti kis tanácskozó termében pályázati tárgyalást tartunk, külön értesítés nélkül: 2024. év május  hó 14. napján 9,00 órakor.

A pályázati tárgyaláson az a pályázó vehet részt, aki pályázati ajánlatát Balassagyarmat Város Jegyzőjéhez az előírt tartalommal és határidőben benyújtotta, továbbá a pályázat benyújtásáig 2024. május hó 10-ig .a bánatpénz összegét vendéglátás esetében 69.850.-Ft-ot, kereskedelem és szolgáltatás esetében 53.340.- Ft-ot, iroda esetében 50.800.- Ft-ot a Város Önkormányzata Képviselő-testületének MBH Bank 50400209-16261929 számú költségvetési elszámolási számlájára egy összegben befizette és az erről szóló igazolás becsatolásra kerül.

 • A tárgyaláson a pályázók személyesen vagy írásos meghatalmazással rendelkező megbízottjuk útján vehetnek részt. A tárgyaláson meghatalmazással résztvevőknek meghatalmazásuk eredeti példányát a tárgyalás megkezdése előtt a tárgyalást lefolytató ügyintézőnek át kell adniuk.
 • Több tevékenységi körre benyújtott pályázat esetén a licitálás a (leg)magasabb összegű tevékenységi körre megállapított nettó éves bérleti díjról, mint licit alapról indul.
 • A pályázati tárgyaláson a licitlépcső 10.000.- Ft a nettó éves bérleti díjra.
 • A helyiség bérleti jogát a pályázati tárgyaláson részt vevők közül az nyeri el, aki a legmagasabb összegű bérleti díj fizetésére tesz ajánlatot és vállalja a bérleti díj értékállóságának biztosítását, és a Társasház közgyűlése által megállapított közös költség fizetését.
 • A pályázat nyertesével a bérleti szerződés megkötése közjegyző előtt történik. Az ezzel kapcsolatos költségek a bérlőt terhelik.
 • Ha a pályázat nyertese a bérleti szerződést 8 napon belül nem köti meg vagy az óvadék teljes összegét a szerződéskötésig nem fizeti meg, akkor a helyiség bérleti jogát a pályázati tárgyaláson következő legmagasabb összegű bérleti díj fizetésére ajánlatot tevő pályázó nyeri el.
 • Ha a (8) pontban említett körülmény a pályázat nyertesének felróható okból következik be, a bánatpénz visszafizetésére vonatkozó jogot elveszti.
 • A nem nyertes pályázók részére a pályázati tárgyalás végén a bánatpénz visszafizetésre kerül, nyertesség esetén a szerződéskötéskor az óvadék összegébe beszámításra kerül.
 • Nem nyújthat be pályázatot az,
 • aki a pályázat kiírását megelőző 5 éven belül a helyiség bérlője, vagy a bérlő gazdasági társaságának tagja volt – kivéve, ha a bérleti szerződése az abban megjelölt határozott idő letelte után szűnt meg.
 • akinek a pályázat kiírását megelőzően az önkormányzattal szemben – bármilyen jogcímen- tartozása állt fenn, illetve a pályázó személyéhez vagy tagságával működő gazdasági társasághoz köthetően bíróság, hatóság, szolgáltató cég, társasházi közösség az önkormányzatot fizetési helytállásra kötelezte a pályázó helyett.
 • A helyiség megtekinthető: előzetes egyeztetés szerint.
 • A pályázattal kapcsolatosan további információ a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Településfejlesztési, Városüzemeltetési, Vagyongazdálkodási és Hatósági Osztályától kérhető (telefonszám: 35/-505-977).

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy érvényesen beérkezett pályázatok esetén is eredménytelenek nyilvánítsa pályázati eljárást.

 • Dr. Varga Andrea
 • jegyző

HIRDETÉS

Legújabb cikkek

Programok