spot_img

A Pro Filii Alapítvány pályázati kiírása

2024. júl. 16.

A Pro Filii Alapítvány pályázatot hirdet civil és nonprofit szervezetek, valamint magánszemélyek számára olyan közösségi célokat szolgáló, közérdekű, vagy humánus okokból megvalósítandó tevékenységek, civil kezdeményezések támogatására, amelyek hozzájárulnak a Magyarországon és a határon túli magyar lakta településeken élők vagy azok egy csoportja – kiemelten a gyermekek – egészségügyi helyzetének, életmódjának, esélyegyenlőségének javításához; segítik a szociálisan és egészségileg hátrányos helyzetűek életminőségének javítását; emelik hazánk szellemi-, művészeti-, kulturális- és sportéletének színvonalát.

Az elbírálás során előny, ha a pályázati program célcsoportja egészségügyi-, szociális- vagy más okból hátrányos helyzetű gyermek(ek), a program közvetlen elérése minél szélesebb körű, illetve hatása mélyebb.

Pályázati díj: nincs.

Pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak be a Magyarországon bejegyzett civil és nonprofit szervezetek, amelyek létesítő okiratukban meghatározott és a pályázati célhoz kapcsolódó tevékenységüket legalább 2 éve aktívan folytatják, és a pályázat benyújtásának időpontjáig 2 éve nyilvántartásba vették (a pályázathoz a feltételeknek való megfelelés igazolására szolgáló dokumentumokat csatolni szükséges), illetve nagykorú, magyar állampolgárságú és magyarországi lakóhellyel rendelkező magánszemélyek, akiknek nem áll fenn köztartozásuk.

A pályázaton nem vehetnek részt: bírósági nyilvántartásba nem vett vagy nem működő szervezetek, politikai pártok és általuk alapított szervezetek, szakszervezetek, közjogi, kormányzati jogi személyek (az államigazgatás szervezetei); állami költségvetésből gazdálkodó szervezetek és intézményeik, köztestületek, közalapítványok, kórházak és rendelőintézetek, profitorientált szervezetek (gazdasági társaságok), állami (önkormányzati) költségvetésből gazdálkodó nonprofit közhasznú társaságok, egyéni vállalkozók, nyilvántartásba vett egyház, bejegyzett egyház, bevett egyház, szociális szövetkezet, azok a pályázók, akik az Alapítványtól a korábban elnyert támogatás felhasználásáról nem számoltak be.

Pályázati előírások:

A pályázat megvalósításának időtartama: A támogatási szerződés megkötését követő legfeljebb 1 naptári év.

A támogatás jellege: A támogatás formája vissza nem térítendő, egyszeri támogatás, amely beszámoló-köteles. A támogatás elnyeréséhez önrész felmutatása nem szükséges. A nyertesekkel az Alapítvány támogatási szerződés köt.

Az igényelhető/elnyerhető támogatás összege: minimum 100 000,- Ft, maximum 10 000 000,- Ft (pályázatonként). A Kuratórium fenntartja magának azt a jogot, hogy az igényelt összegtől eltérő mértékű támogatást nyújtson.

Egyéb szabályok: Csak olyan tevékenység megvalósítására lehet pályázni, amelynek költségei a felhasználást alátámasztó dokumentumokkal igazolhatók, és nem tartoznak a „nem megpályázható költségek” körébe.

Nem pályázható meg olyan, kizárólag magánigényt kielégítő cél, amely nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek és az Alapítvány célkitűzéseinek.

Egy pályázó egy pályázati ciklusban csak egy pályázatot nyújthat be.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az elutasított pályázattal, vagy nyertes pályázat esetén ugyanarra a támogatási célra újra pályázni nincs lehetőség, ugyanakkor eltérő tárgyú/célú pályázat benyújtására sor kerülhet. Hosszabb távú program külön-külön meghatározott szakaszainak támogatása – megismételt pályázatok alapján – lehetséges, de valamely szakasz, fázis támogatása önmagában további támogatásra nem jogosít.

Nem megpályázható költségek: jelen kiírás keretében az alábbi költségek nem pályázhatók, illetve ezen költségek nem számolhatók el: munkabér és járulékai (kivéve egyszerűsített foglalkoztatás, feltéve, hogy a pályázati cél megvalósulása érdekében történik a foglalkoztatás), közüzemi díjak, szervezeti- és egyéb tagsági díjak, bármilyen jellegű pénzügyi tartozás-, hitel törlesztésének költsége, bírságok, kötbér, adók, perköltség, hatósági díj.

Az alábbi munkavégzéshez kapcsolódó díjak elszámolhatók: vállalkozói szerződésből eredő díj, megbízási díj, előadói tiszteletdíjak, egyszerűsített foglalkoztatás díja.

A már megvalósított programok/tevékenységek utófinanszírozása sem támogatható.

A pályázat beadásának módja és határideje: A pályázatokat kizárólag elektronikus úton (online), a www.profilii.hu weboldalon keresztül lehet beküldeni az alábbi pályázati ciklusokban: 2024 július 01. – augusztus 31

A pályázatok benyújtása regisztrációhoz kötött. A pályázatokat az adott pályázati ciklus utolsó napjáig lehet benyújtani, illetve módosítani.

Benyújtandó dokumentumok:

Magánszemély pályázó esetén:

A támogatás részletes, konkrét céljának meghatározása (amennyiben értelmezhető, akkor a részletes programterve is), a pályázati jogosultságot és a pályázat tartalmát alátámasztó dokumentumok, vonatkozó költségterv / költségvetés, mely az igényelt támogatás összegének felhasználását részletezi (minta a Dokumentumtárban, letölthető formában rendelkezésre áll), eszköz beszerzés, illetve szolgáltatás igénybevétel esetén árajánlat, amennyiben rendelkezésre áll, köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolás.

Szervezet esetén:

Magánszemély pályázó esetén felsorolt dokumentumok, továbbá hatályos létesítő okirat és a civil szervezet nyilvántartásban szereplő adatait tartalmazó hiteles kivonat. Hiánypótlásra kizárólag az online pályázati felületen az adott pályázati ciklus utolsó napjáig van lehetőség. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolás benyújtásának elmulasztása automatikusan a pályázat elutasításával jár.

Pályázatok elbírálása: A pályázatok elbírálásáról a Bírálóbizottság javaslatai alapján az Alapítvány Kuratóriuma dönt. A kiírás kritériumainak nem megfelelő pályázat érvénytelennek tekintendő és elutasításra kerül. A Bírálóbizottság értékeli a pályázatokban szereplő tevékenység jelentőségét, a rászorultsági elv érvényesülését, indokoltságát, a pályázat tartalmát, a tevékenység színvonalát, és vizsgálja, hogy a pályázati program megvalósítása összhangban van-e a beadott költségvetéssel, az megalapozott, indokolt és reális célkitűzéseket tartalmaz-e. A Bírálóbizottság javaslatai alapján az Alapítvány Kuratóriuma minden negyedév végéig dönt a támogatott szervezetekről és/vagy magánszemélyekről.

A pályázók értesítése: A Kuratórium döntéséről minden pályázó írásban (email-ben) értesítést kap. Az Alapítvány Kuratóriuma a döntését nem indokolja, az ellen fellebbezésnek nincs helye. A támogatást elnyert pályázókat a döntést követően az Alapítvány e-mailben értesíti a további teendőikről.

A támogatás folyósítása: A támogatás folyósítására a nyertes pályázó és az Alapítvány közötti támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül kerül sor.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben a pályázat pozitív elbírálására, majd ezt követően a támogatási szerződés megkötésére, valamint a támogatási összeg folyósítására sor kerül, akkor a támogatás összegének felhasználásáról szakmai és pénzügyi beszámolót szükséges készíteni, illetve benyújtani a Pro Filii Alapítvány részére a támogatási szerződésben részletezett feltételek és határidő betartásával. A szakmai és pénzügyi beszámoló kötelezettség arra terjed ki, hogy a támogatott alátámassza, hogy a támogatás összegét a támogatási szerződés szerinti célra használta fel, az abban, illetve a támogatási szerződéshez elválaszthatatlanul kapcsolódó pályázati anyagban megadott cél, tevékenység, költségvetés / költségterv stb. szerint. Indokolt esetben a Támogató személyesen ellenőrizheti a támogatás jogszerű felhasználását.

A beszámolási kötelezettség elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül, amely a támogatási összeg visszafizetésével is járhat.

További információk:

info@profilii.hu

Legújabb cikkek

Programok